Chính sách Ưu đãi thuế TNDN khi thực hiện cam kết với WTO

11/01/2019 1194 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4681/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Công ty TNHH AMW Việt Nam
(Địa chỉ: C15/II&C16/II đường số 2F, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chính, TP Hồ Chí Minh)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0204/CV-AMW/2014 ngày 4/8/2014 của Công ty TNHH AMW Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ:

+ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung một số điều tại các NĐ về thuế

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 5b Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ như sau:

“5b. Doanh nghiệp còn thời gian hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu nhưng bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với:

– Tổ chức WTO đối với hoạt động dệt, may từ ngày 11 tháng 01 năm 2007 và

– Hoạt động khác từ ngày 01 tháng 01 năm 2012

thì được lựa chọn kết hợp không đồng thời, đồng bộ ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại:

– Kể từ năm 2007 đối với hoạt động dệt, may hoặc

– Kể từ năm 2012 đối với hoạt động khác, tương ứng với các điều kiện ưu đãi thuế

mà thực tế doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO.”.

– Tại Điều 7 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ quy định:

“8. Doanh nghiệp còn thời gian hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu nhưng bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với

– hoạt động dệt, may từ 11/01/2007

– hoạt động khác từ 01/01/2012

thì được lựa chọn kết hợp không đồng thời, không đồng bộ ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại:

– kể từ năm 2007 đối với hoạt động dệt, may hoặc

– kể từ năm 2012 đối với hoạt động khác,

tương ứng với các điều kiện ưu đãi thuế mà thực tế doanh nghiệp đáp ứng

(ngoài điều kiện ưu đãi do: đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu; sử dụng nguyên liệu trong nước)

– Quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực:

+ Trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày NĐ 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của CP;

– Quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành;

– Hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO.

Trường hợp doanh nghiệp đã lựa chọn phương án chuyển đổi theo văn bản trước đây;(không phân biệt trường hợp doanh nghiệp đã hoặc chưa được kiểm tra, thanh tra thuế). Nếu thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại TT này có lợi hơn thì DN được phép lựa chọn chuyển đổi lại theo hướng dẫn tại TT này.

Doanh nghiệp thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại

– Luật Quản lý thuế;

– Và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế;

– Không bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi khai sai do điều chỉnh lại.

Trường hợp sau khi khai điều chỉnh, bổ sung doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì được:

– Bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc

– Được hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định.

Trường hợp DN đã thực hiện điều chỉnh theo cam kết WTO đối với hoạt động dệt may theo các văn bản trước đây:

– Nếu bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế, tính tiền chậm nộp và doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền phạt và tiền chậm nộp thì không thực hiện điều chỉnh lại”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH AMW Việt Nam được Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh cấp Giấy phép đầu tư số 285/GPĐC1-UB-KCN-HCM ngày 01/11/2002 để sản xuất hàng may mặc xuất khẩu và chính thức đi vào hoạt động; kể từ khi đầu tư sản xuất trong Khu công nghiệp.

Đến năm 2007, Công ty còn trong thời gian hưởng:

ưu đãi thuế theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu;

Nhưng bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với hoạt động dệt, may thì Công ty được chuyển sang điều kiện ưu đãi khác (điều kiện sản xuất trong KCN) mà thực tế doanh nghiệp đáp ứng cho thời gian ưu đãi còn lại kể từ năm 2007 theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Đề nghị Công ty TNHH AMW Việt Nam căn cứ:

– Văn bản quy phạm pháp luật và

– Tình hình thực tế tại doanh nghiệp

Liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn lựa chọn điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHH AMW Việt Nam biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO