Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới

08/01/2019 617 lượt xem    

Công văn số  5042/TCT-CS
V/v  ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1501/CT-TTHT ngày 29/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc ưu đãi thuế TNDN. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm a, khoản 5, Điều 18 TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 15, Điều 16 NĐ số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án:

 • Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014
 • Và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập DN mới

 • Có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam
 • Và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư:

 • Đã được cấp giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014
 • Nhưng đang trong quá trình đầu tư,
 • Chưa đi vào hoạt động,
 • Chưa phát sinh doanh thu
 • Và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án DN đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.”

– Tại điểm c, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“c, Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc:

 • Chia,
 • Tách,
 • Sáp nhập,
 • Hợp nhất,
 • Chuyển đổi hình thức DN

theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,
 • Chuyển đổi sở hữu,
 • Chia,
 • Tách,
 • Sáp nhập,
 • Hợp nhất

được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của DN hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên: trường hợp

 • Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH mới thành lập
 • Nhưng dự án đầu tư của DN tư nhân, công ty TNHH vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh

thì dự án này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO