Chính sách thuế với khoản chi hỗ trợ bán hàng của cá nhân kinh doanh

22/01/2018 677 lượt xem    

Cá nhân kinh doanh và hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm nhất định, sử dụng không quá 10 lao động, phải nộp các loại thuế, phí theo quy định. Vậy chính sách thuế với khoản chi hỗ trợ bán hàng đối với cá nhân kinh doanh như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế với khoản chi hỗ trợ bán hàng của cá nhân kinh doanh và việc áp dụng lãi suất tính lãi đối với trường hợp doanh nghiệp hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ theo Công văn số 1853/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 09/05/2017 v/v vướng mắc chính sách thuế.

Đối với trường hợp 1

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 1164/TCT-TNCN ngày 21/3/2016. Đề nghị Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo nội dung đã hướng dẫn tại các văn bản nêu trên. Về đề xuất của Cục Thuế, Tổng cục Thuế xin ghi nhận và sẽ nghiên cứu khi sửa đổi Luật thuế TNCN

 Tại khoản 4, Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 quy định:

“4. Sửa đi Điều 10 như sau:

Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

3. Thuế suất:

a) Phân phi, cung cấp hàng hóa: 0,5%;

b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo him, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.”

– Tại điểm 4, Phụ lục 01 – Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT thì thuộc diện chịu thuế TNCN theo thuế suất 1%.

– Tại khoản 1, điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyn nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.”

Đối với trường hợp 2

Về vấn đề này, Kho bạc Nhà nước đã có hướng dẫn tại Công văn số 4295/KBNN-QLNQ ngày 7/10/2016

 Công văn số 693/CT-TTHT ngày 27/3/2017 của Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi nêu vướng mắc về chính sách thuế đối khoản chi hỗ trợ bán hàng đối với cá nhân kinh doanh và việc áp dụng lãi suất tính lãi đối với trường hợp doanh nghiệp hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ. 

Xem hướng dẫn ở công văn số 1164/TCT-TNCN ngày 21/03/2016 của Tổng cục Thuế và công văn số 4295/KBNN-QLNQ ngày 07/10/2016 của Kho bạc Nhà nước. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi căn cứ hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện chính sách cho phù hợp với thực tế phát sinh và quy định pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

TÌm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO