Chính sách thuế về chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

17/03/2021 773 lượt xem    

Công Văn 1516/CT-TTHT năm 2020

vv chính sách thuế về chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Trả lời văn bản số 348&349-19/CV-MT ngày 29/10/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế sa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đi với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài); mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

7. Chính sách thuế về khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được coi là một khoản thu nhập khác, doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn vào tờ khai quyết toán theo năm.Trường hợp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyn nhượng vốn có gắn với bất động sản thì nộp thuế theo từng lần phát sinh và kê khai theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này và quyết toán năm tại nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

b) Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vn thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định; kê khai; khu trừ; nộp thay t chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là t chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vn của t chức nước ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 (mười) k từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyn nhượng vốn đối với trường hợp không phải chun y việc chuyn nhượng vn.

Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyn nhượng vốn:

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn (theo Mu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC);

– Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyn nhượng bng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyn nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyn nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán.

– Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vn của cơ quan có thm quyền (nếu có);

– Bản chụp chứng nhận vốn góp; – Chứng từ gốc của các khoản chi phí.Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho t chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn trong ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc k từ ngày tiếp nhận h sơ đi với trường hợp nhận qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử.Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vn đăng ký nộp thuế.”.

– Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):+ Tại Điều 7 quy định thu nhập khác (được sửa đi, b sung theo khoản 1 điu 5 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 – áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2015):“Điều 7. Thu nhập khácThu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:”

1. Chính sách thuế về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Chương IV Thông tư này.

…” + Tại Điều 14 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn (được sửa đổi, bổ sung điều 8 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015- áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2015):“Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

2. Căn cứ tính thuế:

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:

Thu nhập tính thuế

=

Giá chuyển nhượng

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

Chi phí chuyển nhượng

Trong đó:– Giá chuyển nhượng được xác định là tng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đng chuyển nhượng.Trường hợp hp đồng chuyển nhượng vn quy định việc thanh toán theo hình thức trả góp, trả chậm thì doanh thu của hp đng chuyển nhượng không bao gm lãi trả góp, lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng. Doanh nghiệp có chuyển nhượng một phần vốn góp trong doanh nghiệp mà giá chuyển nhượng đối với phần vốn góp này không phù hợp theo giá thị trường thì cơ quan thuế được ấn định lại toàn bộ giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng đ xác định lại giá chuyển nhượng tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp chuyển nhượng.

Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyển nhượng tương tự tại thời đim chuyển nhượng.

Trường hp việc ấn định giá chuyển nhượng của cơ quan thuế không phù hợp thì được căn cứ theo giá thẩm định của các tổ chức định giá chuyên nghiệp có thẩm quyền xác định giá chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng theo đúng quy định.Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân thì phần giá trị vốn chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng có giá trị từ hai mươi triệu đng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng.

b) Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhp doanh nghiệp.

c) Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện kê khai, nộp thuế như sau: Tổ chức; cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định; kê khai; khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là t chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vn của t chức nước ngoài. Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.”

– Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại Khoản 4 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn (được sửa đổi theo Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018)

“4. Chính sách thuế về thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu; quyền mua cổ phiếu; trái phiếu; tín phiếu; chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phn theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp.

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 11 quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (được sửa đổi; bổ sung theo điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 30/7/2015; áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN từ năm 2015 trở đi):“2. Chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Căn cứ tính thuế đi với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất. a) Thu nhập tính thuế

Chính sách thuế về thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng ln.

a.1) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

a.1.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

a.1.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng. b) Thuế suất và cách tính thuế:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế sut 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng ln.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần

x

Thuế suất 0,1%

…” Nghĩa vụ thuế và kê khai; nộp thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng chứng khoán đã được quy định cụ th tại các văn bản nêu trên; đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc; đề nghị Cty cung cấp hồ sơ chuyển nhượng cụ thể để Cục Thuế nghiên cứu hướng dẫn. Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO