Chính sách thuế trong trường hợp rút vốn bằng quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước

01/02/2018 560 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế trong trường hợp rút vốn bằng quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hướng dẫn tại công văn 1701/TCT-CS

– Tại khoản 2 Điều 51 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định nghĩa vụ của thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.

– Tại Điều 97 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

– Tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về cơ quan quản lý đất đai như sau:

Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương bao gồm:

a) Cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Cơ quan quản lý đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương và nhiệm vụ của công chức địa chính xã, phường, thị trấn.

– Tại khoản 3d Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định thu nhập chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn:

Thu nhập từ đầu tư vốn: Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 385/CT-TTHT ngày 16/02/2017 của Cục Thuế tỉnh Long An về trường hợp rút vốn bằng quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước, về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định hướng dẫn nêu trên, trường hợp các thành viên góp vốn bằng tiền mặt để thành lập Công ty TNHH Dệt nhuộm Khánh Phong khi rút vốn đã góp ra khỏi Công ty thì thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đề nghị Cục Thuế liên hệ Sở TN&MT tỉnh Long An để xác định trường hợp các thành viên góp vốn bằng tiền mặt để thành lập Công ty TNHH Dệt nhuộm Khánh Phong, nay các thành viên rút vốn đã góp vào Công ty bằng hình thức tách thửa đất Công ty thuê của Nhà nước có đúng quy định của Luật Đất đai không để xác định đúng bản chất hoạt động rút vốn đã góp để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO