Chính sách thuế TNDN với tiền thuê đất nộp bổ sung theo thông báo từ cơ quan thuế

11/02/2018 676 lượt xem    

Đối với tiền thuê đất nộp bổ sung theo thông báo của cơ quan thuế thì Công ty cổ phần du lịch Kim Liên hạch toán tiền thuê đất tăng thêm vào mục nào của kỳ nhận thông báo nộp tiền thuê đất bổ sung? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5097/TCT-CS, ngày 03 tháng 11 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định:

“Điều 6. Các khoản chđược trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1/ Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơnchứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật… ”

Tại tiết đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

“- Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

…..

+ Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm.”

Tại khoản 1 Điều 82 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“Chphí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 54490/CT-TTHT ngày 22/8/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với tiền thuê đất nộp bổ sung theo thông báo của cơ quan thuế. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết:

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 13480/BTC-CĐKT ngày 29/9/2015 trả lời Công ty cổ phần du lịch Kim Liên.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý 2 của Cục Thuế trình bày tại công văn số 54490/CT-TTHT cụ thể: Công ty cổ phần du lịch Kim Liên hạch toán tiền thuê đất tăng thêm vào chi phí được trừ của kỳ nhận thông báo nộp tiền thuê đất bổ sung nếu không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của Công ty.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO