Chính sách thuế TNDN với CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

30/03/2018 1130 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh căn cứ vào công văn 2199/TCT-CS ngày 05/06/2015

Tại Điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 quy định thu nhập chịu thuế gồm:

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác.

Tại Điều 8 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Thu nhập chịu thuế được xác định bao gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác trong kỳ tính thuế, kể cả thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.

Tại điểm 4 Mục Il Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Trong thời gian đang thực hiện miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Tại điểm 1 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 trở đi.

Trả lời công văn số 2361/CT-KTT ngày 28/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về chính sách thuế TNDN đối với Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xét ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 và năm 2008 (trước thời điểm Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009) căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có công văn số 465/TCT-CS ngày 06/02/2015 đề nghị Kiểm toán Nhà nước Khu vực II có ý kiến về việc xử lý ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng và khoản thu nhập từ dịch vụ quản lý vận hành năm 2008 của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Ngày 08/05/2015, Kiểm toán Nhà nước có công văn số 575/KTNN-TH về việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, trong đó có nêu:

Thực hiện Quyết định số 600/QĐ-KTNN ngày 20/6/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, KTNN đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Kết quả kiểm toán không điều chỉnh số liệu và kiến nghị xử lý tài chính đối với khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng và thu nhập từ dịch vụ quản lý vận hành năm 2007 của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh do đơn vị đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo các quy định nêu trên và điều kiện thực tế đáp ứng của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đối với khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng và khoản thu nhập từ dịch vụ quản lý vận hành của năm 2008, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Định tại công văn số 2361/CT-KTT nêu trên.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO