Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh

25/01/2018 695 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế TNDN quy định:

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Trường hợp chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể có bán bất động sản là tài sản cố định thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính quy định:

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất (gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp luật); Thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó nếu không tách riêng giá trị tài sản khi chuyển nhượng không phân biệt có hay không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở.

Thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không bao gồm trường hợp doanh nghiệp chỉ cho thuê nhà, cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất.

Tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:

Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thu nhập tính thuế bằng (=) thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm trước (nếu có).

Thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu thu được từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

a) Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng bất động sản theo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật (bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm nếu có.

Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thì tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

– Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bên bán bàn giao bất động sản cho bên mua, không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại Điều 9 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:

Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản bằng thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhân (x) với thuế suất 22%.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế và không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phát sinh tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng là căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính”.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 10878/VPCP-ĐMDN ngày 14/12/2016 của Văn phòng chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Minh Long về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh. Bộ tài chính có ý kiến như sau:

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế, và không áp dụng thuế ưu đãi thuế TNDN.

– Đơn vị nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế tạm tính tại cơ quan địa phương nơi phát sinh nghiệp vụ chuyển nhượng bất động sản.
– Kết thúc năm, Công ty làm thủ tục quyết toán thuế cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế TNDN theo Quý, việc chuyển lỗ được thực hiện tại trụ sở chính khi kết thúc năm tài chính.

Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Minh Long là doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP. Hà Nội và có chức năng kinh doanh bất động sản, năm 2014 công ty có đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, trường hợp công ty thực hiện chuyển nhượng bất động sản gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai vào quý III/2015 thì công ty nộp hồ sơ kê khai thuế TNDN tạm tính quý theo quy định tại cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Kết thúc năm tính thuế 2015, công ty làm thủ tục quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế TNDN theo quý. Việc chuyển lỗ được thực hiện khi kết thúc năm tài chính và tại trụ sở chính.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO