Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến mủ cao su.

25/01/2018 1031 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến mủ cao su.

Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: – Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên. – Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trả lời công văn số 16/2016/CV-CT ngày 14/11/2016 của Công ty TNHH Vinh Phúc đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến mủ cao su, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Sản phẩm mủ cao su là mủ cao su sơ chế thì thu nhập từ hoạt động chế biến mủ cao su thường trường hợp miễn thuế TNDN

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1487/BNN-CB ngày 13/5/2014, Bộ Tài chính có công văn 7193/BTC-TCT ngày 30/5/2014 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Hiệp hội cao su Việt Nam, trong, đó có hướng dẫn như sau:

Về mủ cao su sơ chế: – Chủng loại cao su tờ xông khói: RSS 1, RSS 2, RSS 3, RSS 4, RSS 5. – Chủng loại cao su định chuẩn kỹ thuật (TSR: Technically specified Rubber) còn gọi là cao su khối hoặc cao su cốm, gồm các cấp hạng sau: SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 10CV, SVR20, SVR 20CV, SVR CV60, SVR CV50. – Chủng loại cao su cô đặc: HA, LA, XA, HA kem hóa, LA kem hóa. – Chủng loại khác: skim, crếp, hỗn hợp, mủ bún, mủ ly tâm, mủ latex… ” Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, nếu các sản phẩm mủ cao su của Công ty TNHH Vinh Phúc thuộc các trường hợp mủ cao su sơ chế nêu tại công văn số 7193/BTC-TCT ngày 30/5/2014 thì thu nhập từ hoạt động chế biến mủ cao su của Công ty không thuộc trường hợp miễn thuế TNDN theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO