Chính sách thuế TNCN, TNDN, chi phí khấu hao nhà ở cho cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài.

19/01/2018 926 lượt xem    

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp thuê các chuyên gia nước ngoài về làm quản lí, lãnh đạo. Vậy chính sách thuế TNDN, TNCN trong những trường hợp đó được thực hiện như thế nào? Chi phí mua nhà cho nhân viên, lãnh đạo, chuyên gia nước ngoài ở có được tính vào chi phí, có được trích khấu hao TSCĐ không? Thuế GTGT có được khấu trừ không? Mời các bạn theo dõi bài viết để rõ hơn về vấn đề này.

Quy định về thuế TNCN:

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Quy định về thuế GTGT

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.

Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

Quy định về thuế TNDN

Căn cứ  Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3632/CT-TNCN đề ngày 01/06/2017 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn về việc vướng mắc chính sách thuế TNCN, thuế TNDN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với các cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài làm việc cho Công ty TNHH Jahwa Vina.

Việc xác định cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài làm việc cho Công ty TNHH Jahwa Vina là người lao động nước ngoài hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan lao động – thương binh & xã hội.

Về khoản lợi ích nhà ở, điện nước và các dịch vụ khác kèm theo (nếu có).

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN người lao động.

Về việc xác định chi phí khấu hao nhà ở cho cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4723/TCT-CS ngày 27/10/2014 trả lời Công ty TNHH Maruichi Sun Steel, địa chỉ kinh doanh tại khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3632/CT-TNCN đề ngày 01/06/2017 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn về việc vướng mắc chính sách thuế TNCN, thuế TNDN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Đối với các cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài làm việc cho Công ty TNHH Jahwa Vina.

Việc xác định cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài làm việc cho Công ty TNHH Jahwa Vina là người lao động nước ngoài hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan lao động – thương binh & xã hội.

  1. Về khoản lợi ích nhà ở, điện nước và các dịch vụ khác kèm theo (nếu có).

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN người lao động.

  1. Về việc xác định chi phí khấu hao nhà ở cho cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4723/TCT-CS ngày 27/10/2014 trả lời Công ty TNHH Maruichi Sun Steel, địa chỉ kinh doanh tại khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN người lao động.

Đề nghị cục thuế kiểm tra xác định trường hợp Công ty TNHH Maruichi Sun Steel mua căn hộ để cho chuyên gia nước ngoài ở, nếu tại hợp đồng lao động kí với chuyên gia nước ngoài quy định Công ty trả tiền lương (không bao gồm tiền nhà ở) và chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho chuyên gia trong thời gian công tác tại Việt Nam thì được trích khấu hao đối với căn hộ mà Công ty mua và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài được xác định theo Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn.

Ví dụ:

Ví dụ 1:

Doanh nghiệp A chi trả tiền lương cho người lao động là 10 triệu đồng/ tháng.

Tiền thuê nhà doanh nghiệp trả thay cho người lao động là 2 triệu đồng/ tháng.

15% chi phí tiền nhà là: 10 x 15% = 1,5 triệu đồng < 2 triệu đồng.

Vậy tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế là 1,5 triệu đồng. Phần tiền nhà vượt quá là 0,5 triệu đồng không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Ví dụ 2:

Doanh nghiệp A chi trả tiền lương cho người lao động là 10,235 triệu đồng/ tháng. Ông A không có người phụ thuộc và không có bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện.

Tiền nhà doanh nghiệp trả thay cho ông A là 2 triệu đồng/ tháng.

Thu nhập quy đổi chưa bao gồm tiền nhà là 10,235 – 9 = 1,235 triệu đồng.

Thu nhập tính thuế chưa bao gồm tiền nhà là: 1/0.95 = 1,3 triệu đồng.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là: 1,3 + 9 = 10,3 triệu đồng.

15% chi phí tiền nhà là: 10,3 x 15% = 1,545 triệu đồng < 2 triệu đồng.

Tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động là 1,545 triệu đồng. Phần tiền nhà vượt quá là 0.455 triệu đồng không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO