Chính sách thuế TNCN của Công ty TNHH SEIN T&T (Việt Nam) 

10/03/2018 713 lượt xem    

Những vấn đề về Chính sách thuế của Công ty TNHH SEIN T&T (Việt Nam)  cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1108/TCT-CS, ngày 31 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1, Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN như sau:

“1 Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ một khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

– Tại điểm b khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về khoản chỉ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với người lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công, không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

2, Về thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ theo công văn số 5922/TCT-TNCN ngày 30/12/2014 của Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH PricewatethouseCooper. Tổng cục Thuế gửi kèm công văn số 5922/TCT-TNCN nêu trên để Cục Thuế thành phố Hà Nội tham khảo hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 60083/CT-HTr ngày 25/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế của Công ty TNHH SEIN T&T (Việt Nam) về chính sách thuế. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết:

1, Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ quy định nêu trên, việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí thuê nhà của Công ty TNHH Sein T&T (Việt Nam) như sau:

– Đối với khoản chi phí thuê 02 tầng làm văn phòng:

Công ty TNHH Sein T&T (Việt Nam) được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí thuê 02 tầng làm văn phòng nếu khoản chi này đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên.

– Đối với khoản chi phí thuê 03 tầng cho hai nhân viên người Hàn quốc:

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 60083/CT-HTr nêu trên của Cục Thuế thành phố Hà Nội như sau: Nếu trong hợp đồng lao động của Công ty TNHH Sein T&T (Việt Nam) ký với người lao động Hàn Quốc có ghi khoản chi về tiền nhà do Công ty TNHH Sein T&T (Việt Nam) trả cho người lao động và khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công, không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì khoản chi phí thuê nhà ở cho người lao động Hàn Quốc được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2, Về thuế thu nhập cá nhân:

Về thuế TNCN đối với khoản tiền thuê nhà, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5922/TCT-TNCNngày 30/12/2014 của Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH PricewatethouseCooper. Tổng cục Thuế gửi kèm công văn số 5922/TCT-TNCN nêu trên để Cục Thuế thành phố Hà Nội tham khảo hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO