Chính sách thuế: Khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn quy định

21/06/2019 860 lượt xem    

Số: 1352/TCT-DNNCN

Chính sách thuế đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 85732/CT-TTHT ngày 28/12/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Khoản 3, Điều 36 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động;

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội quy định về trợ cấp thôi việc;

Căn cứ Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công;

Căn cứ Tiết b, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công;

Căn cứ Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và hồ sơ của người nộp thuế:

Trường hợp Công ty TNHH Cốc Cốc:

+ Chi trả tiền lương

+ Và trợ cấp thôi việc (phần vượt mức quy định của Bộ luật Lao động)

từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên cho người lao động sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả cho người lao động theo hướng dẫn tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ khoản 3, 4 Điều 2 và Khoản 1 Điều 140 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về đối tượng và hiệu lực thi hành bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 36 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động;

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội quy định về trợ cấp thôi việc;

Căn cứ Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chuyển tiếp theo Khoản 6 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ khoản 6 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về:

+ Các khoản chi được trừ

+ và không được trừ

khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên,

Công ty TNHH Cốc Cốc có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp được chi trả bởi Cơ quan BHTN

Trường hợp Công ty TNHH Cốc Cốc:

+ Chi trả khoản trợ cấp thôi việc cho NLD cao hơn mức quy định của Bộ LLĐ và Luật BHXH

+ Thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO