Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm

25/01/2018 743 lượt xem    

Hoạt động tái bảo hiểm cần phải lưu ý những điểm gì về thuế GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm theo hướng dẫn tại Công văn số 1161/TCT-DNL ngày 29 tháng 03 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000:

+ Tại Khoản 2 Điều 3 quy định về giải thích từ ngữ:

“Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.”

+ Tại Điều 61 quy định về nội dung kinh doanh tái bảo hiểm:

“Kinh doanh tái bảo hiểm bao gồm:

  1. Chuyển một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho một hay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác.

  2. Nhận bảo hiểm lại một phần hay toàn bộ trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm khác đã nhận bảo hiểm,”

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực bảo hiểm quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm: “…Tái bảo hiểm”

– Tại điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 09/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“b) Các khoản thu về dịch vụ, hàng hóa bán ra đã tính thuế GTGT ở khâu bảo hiểm gốc thì không phải tính thuế GTGT theo quy định tại Thông tư này bao gồm:

– Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu về bồi thường khác (nếu có).

– Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm.

– Thu đòi người thứ 3 ”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 79100/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội kiến nghị về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm. Về nội dung này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với khoản phí tái bảo hiểm mà các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm nhận được từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; các khoản thu về bồi thường nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu về bồi thường khác, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO