Chính sách thuế đối với mua hàng hóa, dịch vụ vãng lai ngoại tỉnh

06/02/2018 775 lượt xem    

Công văn số: 3540/TCT-KK
V/v quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

 

– Căn cứ quy định tại Khoản 10 và Khoản 20 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13:

  • “10. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác.”;
  • “20. Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng.”.

– Căn cứ hướng dẫn về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh tại:

  • Điểm c Khoản 1 Điều 11, Điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
  • Điểm a và Điểm e của Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trả lời công văn số 160/CT-KTT ngày 20/6/2017 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc chính sách thuế đối với mua hàng hóa, dịch vụ vãng lai ngoại tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau :

Căn cứ các hướng dẫn trên:

  1. Các hoạt động vệ sinh của Công ty TNHH MTV DV Xuyên Thái Bình Dương (MST 0309493985), Công ty CP Care VN (MST 0304904014); bảo vệ và trông giữ xe của Công ty TNHH DV bảo vệ FSB (MST 0311611964), Công ty TNHH XD Trường Sơn Tây (MST 0303189516), Công ty TNHH DV bảo vệ an ninh Toàn cầu (MST 0308895441) cung cấp cho Chi nhánh Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Cần Thơ:

Là hoạt động dịch vụ, không phải là hoạt động xây dựng, lắp đặt, không phải là hàng hóa nên không thuộc diện phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Các Công ty trên thực hiện kê khai, nộp thuế đối với dịch vụ cung cấp cho Chi nhánh Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

  1. Hoạt động cung cấp và thi công cải tạo vỉa hè/Cần Thơ của Công ty TNHH XDTM môi trường HBV (MST 0311823535) là hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng nêu trên, do vậy thuộc diện phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo hướng dẫn tại Điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTCnêu trên.

  2. Trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Cần Thơ thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, có mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp ngoại tỉnh và có đủ hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ thì được kê khấu, khấu trừ thuế theo quy định.

Việc các doanh nghiệp ngoại tỉnh có liên quan không thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh (nếu có) với Cục Thuế thành phố Cần Thơ không thuộc trách nhiệm của Chi nhánh Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Cần Thơ.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và phối hợp với các Cục Thuế khác trong việc quản lý thuế đối với người nộp thuế theo quy định hiện hành, trong đó việc phối hợp quản lý thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh theo hướng dẫn tại Điểm 2 Công văn số 614/TCT-KK ngày 27/02/2017 của Tổng cục Thuế (bản chụp gửi kèm theo).

Do đó, nội dung Đoàn kiểm tra thuộc Cục Thuế thành phố Cần Thơ thể hiện tại Biên bản xác nhận số liệu tại Chi nhánh Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Cần Thơ ký ngày 17/6/2017 về việc “Điều chỉnh giảm 2% thuế GTGT khấu trừ đầu vào của Chi nhánh Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Cần Thơ đối với các hóa đơn thuế GTGT mà Công ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào 10% nhưng người nộp thuế bán hàng vãng lai chưa thực hiện kê khai và nộp thuế vãng lai đối với những hóa đơn thuế GTGT này (phát sinh từ năm 2014 đến năm 2016) tại Cục Thuế thành phố cần Thơ” là không phù hợp với quy định hiện hành.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO