Chính sách thuế

25/01/2018 621 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ là công ty con của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – Công ty Cổ phần, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – Công ty Cổ phần không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thì Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ có được giảm thuế TNDN không? Để giải quết vướng mắc trên, bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Chính sách thuế liên quan theo hướng dẫn tại Công văn số 1126/TCT-CS ngày 28 tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại khoản 6 và khoản 15, Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định;

“6. Vốn điều lệ  số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty”

“15. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó;

 

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

 

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó”

– Tại Điều 3 Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ quy định:

“Điều 3. Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa

  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

Quy mô

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Khu vực

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

10 – 200 người

20 – 100 tỷ đồng

200 – 300 người

II. Công nghiệp và xây dựng

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

10 – 200 người

20 – 100 tỷ đồng

200 – 300 người

III. Thương mại và dịch vụ

10 người trở xuống

10 tỷ đồng trở xuống

10 – 50 người

10 – 50 tỷ đồng

500 – 100 người

– Tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Khoản này doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

d) Không áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các đối tượng sau đây:

– Doanh nghiệp  các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con mà công ty mẹ không phải  doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con”

– Tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân quy định:

“1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp vừa và nhỏ, trừ số thuế tính trên thu nhập từ kinh doanh xổ số, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và trừ các doanh nghiệp được xếp hạng I, hạng đặc biệt thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp  các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con mà công ty mẹ không phải  doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại khoản này (không bao gồm đơn vị sự nghiệp) doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011thì tiêu chí về vốn được xác định  số vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu”.

– Tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Khoản này doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

d) Không áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các đối tượng sau đây:

– Doanh nghiệp  các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con”

Trả lời công văn số 10184/CT-KT2 ngày 15/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu tại công văn số 10184/CT-KT2 ngày 15/12/2016, cụ thể: Trường hợp Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ là công ty con của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – Công ty Cổ phần, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – Công ty Cổ phần không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thì Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ không thuộc trường hợp được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 theo quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC nêu trên ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO