Chính sách thu tiền thuê đất về chuyển mục đích sử dụng đất

05/03/2018 586 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH Thu Lan chuyển mục đích sử dụng 18.544 m2 đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất kinh doanh theo Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì Công ty có được xem xét giảm tiền thuê đất? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 725/TCT-CS, ngày 03 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ theo quy định tại Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành:

– Tại khoản 1 Điều 1 quy định:

“Điều 1. Đối tượng giảm tiền thuê đất

Giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, gồm:

1, Trường hợp mà thời hạn phải xác định lại đơn giá đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định tiếp theo từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 (không phụ thuộc vào thời gian thực tế thực hiện việc điều chỉnh tiền thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

– Tại điểm a, khoản 1 và khoản 2 Điều 2 quy định:

“1. Điều kiện được giảm tiền thuê đất: Tiền thuê đất xác định lại từ Điều 1 Quyết định này tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích thu tiền thuê đất), cụ thể:

a) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này, tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 là tiền thuê đất trong kỳ ổn định đơn giá thuê đất 05 năm theo chính sách thu tiền thuê đất tương ứng với thời kỳ liền trước kỳ ổn định phải xác định lại tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

2. Mức được giảm tiền thuê đất

Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 cho các đối tượng thuê đất quy định tại Điều 1 và đủ điều kiện theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định này. Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2013, năm 2014 đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 6656/CT-QLTĐ ngày 11/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về chính sách thu tiền thuê đất. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết:

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH Thu Lan được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng khu du lịch Thu Lan theo Quyết định số 2146/QĐ-CTUBBT ngày 04/09/2001 và Quyết định số 845/QĐ-UBBT ngày 11/04/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Trường hợp từ ngày 03/02/2012 Công ty TNHH Thu Lan chuyển mục đích sử dụng 18.544 m2 đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất kinh doanh theo Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì Công ty không thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với phần diện tích chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất kinh doanh theo quy định điểm a, khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO