Chính sách thu lệ phí trước bạ đối với quyền sở hữu tài sản

12/03/2018 605 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thu lệ phí trước bạ đối với quyền sở hữu tài sản căn cứ vào công văn 1462/TCT-CS ngày 16/04/2015

Tại Khoản 18, Điều 3, Chương I, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phương tiện phải đổi biển kiểm soát thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.

Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, quy định về sửa đổi Khoản 18, Điều 3 như sau:

Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ.

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.”

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;…

Trả lời Công văn số 06/DKNA.TI-TCHC ngày 10/03/2015 của Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Dầu khí Nghệ An về chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, người nắm giữ cổ phần (cổ đông) là chủ sở hữu của Công ty cổ phần. Trường hợp các cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Hoàng Mai Ngọc chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An và Công ty CPĐT Dầu khí V.I.P Việt Nam. Ngày 22/2/2011, Công ty cổ phần Hoàng Mai Ngọc đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Dầu khí Nghệ An theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2900588557 (đăng ký thay đổi lần thứ 9).

Nay Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Dầu khí Nghệ An đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng tài sản thì thuộc trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, Công ty phải nộp lệ phí trước bạ tài sản khi đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, nội dung hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tại Thông báo số 213/CT-TB ngày 3/2/2015 là phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO