Chính sách miễn phí trước bạ

23/01/2018 657 lượt xem    

Người nộp thuế là doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh ghi trên Giấy Chứng nhận đầu tư là cho thuê nhà xưởng, khi doanh nghiệp kinh doanh đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà xưởng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê thì có được miễn phí trước bạ không?

Tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ:

Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.”

Miễn lệ phí trước bạ

Nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh.”

Tại Khoản 25 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

Miễn lệ phí trước bạ Nhà xưởng của cơ sở sản xuất, bao gồm cả nhà bảo vệ, nhà điều hành, nhà để máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh.”

Trả lời Công văn số 10778/CT-QLCKTTĐ của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên và theo công văn của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, người nộp thuế là doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư là cho thuê nhà xưởng (không phải là cơ sở sản xuất), do đó, khi doanh nghiệp kinh doanh đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà xưởng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê thì không thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO