Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn

02/03/2018 761 lượt xem    

Công văn Số: 60/TCTCS
V/v: Chính sách tiền sử dụng đất.

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời Công văn số 3202/CT-THNVDT ngày 12/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về:

Chính sách min, giảm tin sử dụng đt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 4, Điều 8, Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

“Điều 4. Mức min, giảm tiền sử dụng đất

1. Mức min, giảm tin sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được giao (cấp) đất không đúng (trái) thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 cụ thể như sau:

a) Min tin sử dụng đt trong hạn mức giao đất ở đi với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn:

+ Có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

+ Vùng biên giới, hải đảo.

b) Giảm 50% tin sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong hạn mức giao đất ở đi với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

2. Đi với phn diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Điều 8. Xử lý chuyn tiếp

Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thm quyn công nhận quyn sử dụng đất (cp Giy chứng nhận) đi với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo:

+ Chưa được xác định tiền sử dụng đất phải nộp hoặc đã xác định

+ Chưa thông báo tiền sử dụng đất phải nộp
+ Đã thông b
á
o nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước 

+ Đang ghi nợ tiền sử dụng đất

thì được áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

– Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 134/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý chuyển tiếp đối với các trường hp quy định tại Điều 8, Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg quy định:

“1. Việc xử lý chuyn tiếp đi với các trường hợp quy định tại Điều 8 Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg , cụ thể như sau:

c) Trường hợp đã phát hành Thông báo nhưng người sử dụng đất chưa nộp tin sử dụng đt vào ngân sách nhà nước: Cơ quan thuế xác định lại số tiền sử dụng đất được miễn hoặc giảm theo quy định tại Quyết định s 11/2015/QĐ-TTg ; trên cơ sở đó ban hành Quyết định min, giảm tiền sử dụng đất; thu hồi thông báo cũ và phát hành Thông báo nộp tin sử dụng đất mới.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thm quyền công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn:

+ Có Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

+ Biên giới, hải đảo;

Đến ngày QĐ số 11/2015/QĐ-TTg (ngày 3/4/2015) của Thủ tướng CP có hiệu lực (ngày 1/6/2015) mới nộp được một phần số tiền sử dụng đất theo:

Thông báo của Cơ quan Thuế thì thuộc đối tượng được:

+ Miễn

+ Giảm

tiền sử dụng đất theo Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 của Thủ tướng CP.

Trường hợp nếu số tiền sử dụng đất đã nộp lớn hơn s tin sử dụng đất phải nộp (nếu có) thì xử lý theo quy định tại Điều 33, TT số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO