Chính sách lệ phí trước bạ khi sáp nhập doanh nghiệp

27/02/2018 687 lượt xem    

Nếu Công ty cổ phần thủy sản Toàn Cầu sáp nhập vào Công ty cổ phần Seavina theo quy định của pháp luật, theo đó Công ty cổ phần Seavina nhận quyền sử dụng đất từ Công ty cổ phần thủy sản Toàn cầu khi sáp nhập thì Công ty cổ phần Seavina có phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng kí lại quyền sở hữu, quyền sử dụng thửa đất đó không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về chính sách lệ phí trước bạ khi sáp nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 889/TCT-CS ngày 07 tháng 03 năm 2016, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 18, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 4. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

  1. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

– Tại Khoản 18, Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 3. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

Các trường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau:

  1. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phítrước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chứctheo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

…”

– Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 1. Sửa đổi Điều 3, Chương I như sau:

  1. Sửa đổi Khoản 18, Điều 3 như sau:

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ”.”

Trả lời Công văn số 1366/CT-THNVDT ngày 31/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ khi sáp nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nếu Công ty cổ phần thủy sản Toàn Cầu sáp nhập vào Công ty cổ phần Seavina theo quy định của pháp luật, theo đó Công ty cổ phần Seavina nhận quyền sử dụng đất (thửa đất có diện tích 2.735.562,21 m2 nêu tại Công văn số 1366/CT-THNVDT ngày 31/12/2015) từ Công ty cổ phần thủy sản Toàn cầu khi sáp nhập thì Công ty cổ phần Seavina không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng thửa đất nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO