Chính sách hỗ trợ tiền nợ, khoản phạt chậm nộp tiền thuế của CTCP mà Nhà nước đang thoái vốn và ưu đãi về thuế với DN mua lại phần vốn nhà nước tại các CTCP

15/03/2018 678 lượt xem    

Số: 3214/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long.
(đ/c: Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 113/TL-KT ngày 22/06/2015 của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long hỏi về chính sách hỗ trợ khoản tiền nợ thuế, khoản phạt chậm nộp tiền thuế đối với công ty cổ phần mà Nhà nước đang thoái vốn và chính sách ưu đãi về thuế đối với công ty mua lại phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách hỗ trợ đối với khoản tiền nợ thuế, khoản phạt chậm nộp tiền thuế của Công ty cổ phần mà Nhà nước đang thoái vốn.

Tại Điều 31, Điều 32, Điều 35, Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của:

+ Luật Quản lý thuế;

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều cửa Luật Quản lý thuế

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)

Quy định:

  • Việc gia hạn nộp thuế,
  • Nộp dần tiền thuế nợ,
  • Không tính tiền chậm nộp;
  • Miễn tiền chậm nộp tiền thuế,
  • Xóa nợ tiền thuế,
  • Tiền phạt chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên thì không có chính sách hỗ trợ đối với khoản tiền nợ thuế, khoản phạt chậm nộp tiền thuế như: Việc gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; không tính tiền chậm nộp; miễn tiền chậm nộp tiền thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp tiền thuế riêng đối với Công ty cổ phần mà Nhà nước đang thoái vốn.

Đối với với Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ thuộc trường hợp xóa nợ tiền thuế theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính thì được xem xét, giải

quyết theo quy định.

2. Về chính sách ưu đãi về thuế đối với công ty mua lại phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần.

Pháp luật về thuế hiện hành không có quy định ưu đãi về thuế riêng đối với hoạt động mua lại phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần nói chung và công ty cổ phần kinh doanh thua lỗ hay có khả năng phá sản nói riêng.

Riêng đối với thuế GTGT, tại điểm 8d, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty mua lại phần vốn nhà nước đang thoái vốn tại Công ty cổ phần thì hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với Công ty cổ phần kinh doanh thua lỗ, Chính phủ đã cho phép được bán phần vốn Nhà nước dưới mệnh giá theo quy định tại Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO