Cắt, giảm bớt các thành phần hồ sơ trong thủ tục miễn, giảm thuế

15/01/2018 682 lượt xem    

Công văn số: 300/TCT-HTQT
V/v  thủ tục áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ dịch vụ cá nhân phụ thuộc

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công văn:

Số 8780/CT-TTHT ngày 05/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Về việc cắt, giảm bớt các thành phần hồ sơ trong thủ tục miễn, giảm thuế theo Hiệp định thuế đi với thu nhập từ dịch vụ cá nhân phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn số 8780/CT-TTHT ngày 05/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam; phản ánh kiến nghị của người nộp thuế về sự phức tạp của hồ sơ miễn; giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; đề nghị Tổng cục Thuế xem xét hướng dẫn để cắt; giảm bớt các thành phần hồ sơ trong thủ tục miễn; giảm thuế theo Hiệp định thuế đối với thu nhập từ dịch vụ cá nhân phụ thuộc.

Theo quy định tại khoản 2, Điều Dịch vụ cá nhân phụ thuộc; (thường là Điều 15 của Hiệp định thuế):

Thu nhập của một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ b đánh thuế ti Nước thứ nht nếu thỏa mãn 3 điều kiện nêu tại khoản này.

Để được áp dụng quy định nêu trên của Hiệp định, cá nhân phải thực hiện thủ tục theo quy định tại Khoản 13.d, Điều 16, Chương II, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Quy định “sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước thứ nhất” nêu trên không có nghĩa là cá nhân không phải thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định, cũng như các thủ tục quy định về kê khai, nộp thuế theo quy định của nội luật của Việt Nam như đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính và kê khai thuế với Cơ quan thuế(khai thuế theo quý theo mẫu 02/KK-TKCN đối với cá nhân không cư trú theo hướng dẫn tại Điểm 8, Điều 26, Thông tư số 111/2013/TT-BTC).

Theo quy định tại Khoản 13.d), Điều 16, Chương II; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên:

Cá nhân áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp hoặc ủy quyền cho một đối tượng khác tại Việt Nam nộp cho Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân làm việc hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thuế vào ngày nộp hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên. Các quy định về thành phần hồ sơ áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú tại Việt Nam hiện nay khá đơn giản và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế và các nước trong khu vực, trong một số trường hợp còn đơn giản hơn.

Thực hiện kê khai thuế và thủ tục áp dụng hiệp định là trách nhiệm của cá nhân nước ngoài; nên việc Công ty TNHH Groz Bekert Việt Nam (GBV) cho rằng; việc này vượt quá trách nhiệm của tổ chức Việt Nam; ký Hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài là không phù hợp.

Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của GBV và sẽ nghiên cứu việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục áp dụng Hiệp định thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ dịch vụ cá nhân phụ thuộc để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định của Hiệp định thuế và tuân thủ pháp luật thuế của Việt Nam. Trong thời gian Cơ quan thuế xem xét vấn đề này, đề nghị người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO