Cấp MST cho ban quản lý

17/01/2018 609 lượt xem    

Công văn số 3242/TCT-KK 

V/v vướng mc cấp MST cho ban quản lý dự án.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Căn cứ các quy định tại Điểm 3.2; Mục 3 Chương III Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư:

“a. Ban QLDA được đăng ký sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc thực hiện chương trình,; dự án.

  1. Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.”

– Điểm d, Khoản 1, Điều 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016. Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:

    d) Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất kinh doanh; nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Tổ chức khác)”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3434/CT-KK&KTT ngày 22/06/2017 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về vướng mắc cấp MST cho ban quản lý. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban quản lý Tiểu dự án Quỹ toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015, sau đây gọi tắt là Ban quản lý Tiểu dự án (hoạt động theo các Quyết định số 4255/QĐ-BYTngày 28/10/2013 của Bộ Y tế; Quyết định số 85/QĐ-BVPTU ngày 4/3/2013 của Bệnh viện phổi trung ương và Quyết định số QĐ-BYT ngày 18/11/2015 của Bộ Y tế) thực hiện công văn số 565/BVPTU/DAQTC-TCKT của Bệnh viện phổi Trung ương ngày 4/4/2017 về việc yêu cầu mở mã số thuế cho dự án thực hiện tại địa phương, khi thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế phải sử dụng con dấu riêng của Ban quản lý Tiểu dự án.

Trường hợp Ban quản lý Tiểu dự án đề nghị sử dụng chung con dấu của Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Nam Định để làm hồ sơ cấp mã số thuế thì việc sử dụng chung con dấu của Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Nam Định phải được cấp có thẩm quyền thành lập Ban quản lý Tiểu dự án quyết định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO