Cấp hóa đơn bán lẻ cho tổ chức không phải là doanh nghiệp

22/01/2019 965 lượt xem    

Công văn số 543/TCT-CS

Hóa đơn bán lẻ

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 02/CV/2017 ngày 16/8/2017 của Công ty TNHH XNK Lương Thực Miền Tây

Công văn số 166/CT-HCQTTVAC ngày 28/6/2017 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc cấp hóa đơn lẻ

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 13, TTư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và NĐ số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định

Về hóa đơn bán HH, cung ứng DV, quy định:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là:

– Doanh nghiệp

– Hộ và cá nhân không KD nhưng có phát sinh hoạt động bán HH, cung ứng DV cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là DN, hộ và cá nhân không kinh doanh bán HH, DV thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không KD gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là:

– Doanh nghiệp

– Hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán HH, cung ứng DV

Cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Trường hợp DN sau khi:

– Đã giải thể, phá sản

– Đã quyết toán thuế

– Đã đóng mã số thuế

Phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan NN không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản:

– Trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế  GTGT được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

– Được cấp hóa đơn GTGT để giao cho người mua.”

Căn cứ TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành:

Luật thuế GTGT

– Và NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 1812/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết

Hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

+ Tại Khoản 6 Điều 4 Đối tượng không chịu thuế GTGT:

“6. Chuyển quyền sử dụng đất”

+ Tại Khoản 10, Điều 7 Giá tính thuế quy định:

“Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.”

Tại công văn nêu trên, Cục Thuế chưa nêu rõ lý do tại sao Công ty TNHH XNK lương thực Miền Tây thành lập từ năm 2010 nhưng không phát sinh hoạt động nào:

– Chưa đặt in hóa đơn,

– Chưa phát hành hóa đơn

Đến khi giải thể, đóng mã số thuế có nhu cầu cấp hóa đơn để thanh lý tài sản là quyền sử dụng đất…?

Cục Thuế cũng không có kiến nghị cụ thể và nêu ý kiến đề xuất xử lý về vấn đề nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ chế độ quy định và tình hình thực tế để giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO