Căn cứ tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất

08/02/2018 604 lượt xem    

Công văn Số: 4817/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1365/CT-TTHT ngày 25/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về lệ phí trước bạ (LPTB). Về vn đ này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d Khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 quy định:

Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;

– Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

– Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

– Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.

Căn cứ Khoản 1 Điều 1, Điều 2 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của BTC hướng dẫn về LPTT như sau:

Đối tượng chịu LPTB: Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác…”.

Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp LPTB khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
Tại Điều 2 sửa đổi Điều 4 Chương II như sau:

Căn cứ tính LPTB, mức thu LPTB

Căn cứ tính LPTB là giá trị tính LPTB và mức thu LPTB theo tỷ lệ (%).

Tại Điều 3 sửa đổi Điều 5 Chương II như sau:

Giá tính LPTB:

Giá tính LPTB là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng trình UBND tỉnh, thành phố quyết định việc xây dựng Bảng giá tính LPTB theo quy định như sau:

Nguyên tắc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ:

Đối với nhà: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng giá tính LPTB nhà, căn cứ giá thực tế xây dựng “mới” một (01) m2 sàn nhà đối với từng cấp nhà, hạng nhà để xây dựng Bảng giá tính LPTB nhà trình UBND cấp tỉnh ban hành và áp dụng tại địa phương….

Căn cứ xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ:

Đối với nhà: Căn cứ xác định giá trị nhà tính LPTB là diện tích nhà chịu LPTB và giá 01 mét vuông nhà tính LPTB do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm tính LPTB.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1365/CT-TTHT ngày 25/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên thì giá trị nhà tính LPTB được xác định căn cứ vào diện tích nhà chịu LPTB và giá 01 mét vuông nhà tính LPTB, tuy nhiên theo hồ sơ thực tế của Trường đại học Hà Hoa Tiên thì 06 công trình xây dựng nhà đang xây dựng dở dang chưa hoàn thành.

Do đó, trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà cho phép Trường đại học Hà Hoa Tiên đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 06 công trình xây dựng nhà dở dang này thì phải kê khai, nộp LPTB, việc xác định giá trị nhà tính LPTB do UBND cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền tại thời điểm tính lệ phí trước bạ

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO