Cách thức và trình bày thực hiện thông báo phát hành hóa đơn

06/08/2019 1139 lượt xem    

Sau khi hoàn thành thủ tục đặt in hóa đơn, để có thể sử dụng hóa đơn đó một cách hợp pháp; Doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn. Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra hướng dẫn về cách thức và trình bày thực hiện thông báo phát hành hóa đơn như sau:

Trình tự thực hiện phát hành hóa đơn:

Bước 1: Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (kèm theo hoá đơn mẫu) đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế; công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính; công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử; việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
 • Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành hoá đơn do tổ chức gửi đến; cơ quan Thuế phát hiện Thông báo không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn mới.

Cách thực hiện phát hành hóa đơn:

 •  Phát hành trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;
 •  Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
 •  Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Thành phần hồ sơ:
  • Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.
  • Hoá đơn mẫu (đối với trường hợp thông báo phát hành lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành).
 • Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo Mẫu 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC; (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).
 • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
  • Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.
  • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
  • Lệ phí (nếu có): Không
  • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 • Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.
 • Hoá đơn mẫu (đối với trường hợp thông báo phát hành lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành).
 •  Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo Mẫu 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO