Các quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế

16/03/2018 754 lượt xem    

Số: 857/TCT-PC
V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1677/CT-TT3 ngày 11/02/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến xử lý đối với vướng mắc qua công tác thanh tra. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 5 NĐ 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ:

Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“2. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện.”

Căn cứ Điều 24 TT 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính:

Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

“Điều 24. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm PL về thuế có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nếu xét thấy tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

2. Trường hợp, người có thẩm quyền xử phạt đã ra:

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, đang trong thời gian thi hành

+ Quyết định xử phạt, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự,

Thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế phải

  • Ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đó
  • Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ phải chuyển hồ sơ xử lý vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xử lý; trường hợp đã thi hành xong quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để xử lý…”

Căn cứ Khoản 1, Điều 26 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính:

“Điều 26. Những TH không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hủy quyết định xử phạt

1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong các trường hợp sau đây:…

c) Đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 4 TT này hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 27 Thông tư này…

đ) Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 24 TT này.”

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể của Công ty TNHH Sài Gòn Precision để xác định hành vi vi phạm của Công ty nêu trên thuộc hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế hay có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty TNHH Sài Gòn Precision có hành vi trốn thuế.Theo quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế, khi quá thời hiệu xử phạt thì Cục Thuế:

  • Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
  • Nhưng ban hành QĐ áp dụng BP khắc phục hậu quả để truy thu số tiền thuế trốn vào NSNC.

Trường hợp Cục Thuế xét thấy hành vi vi phạm của Công ty nêu trên có dấu hiệu tội phạm quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự thì người có thẩm quyền xử phạt chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để xử lý theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 166/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO