Các quy định về việc đăng ký thuê cho các kho hàng

10/02/2018 606 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn Các quy định về việc đăng ký thuê cho các kho hàng tại Bắc Ninh của Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 4318/TCT-KK ngày 19 tháng 09 năm 2016, cụ thể như sau:

– Căn cứ các quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp:

+ Tại khoản 5 Điều 8 quy định về mã số đơn vị trực thuộc:

“5. Mã số đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.”

+ Tại khoản 2 Điều 33 quy định về thành lập địa điểm kinh doanh:

“2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh…”

– Căn cứ các quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ):

+ Tại khoản 6 Điều 8 quy định về mã số của địa điểm kinh doanh:

“6. Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.”

+ Tại khoản 8 Điều 8 quy định về chuyển tiếp đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày Nghị định số 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp mã số thuế:

“8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp mã s đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định.”

+ Tại khoản 2 Điều 33 quy định về thành lập địa điểm kinh doanh:

“2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh…”

                Trả lời công văn số 1065/CT-KK đề ngày 25/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng ký thuê cho 02 kho hàng tại Bắc Ninh của Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam đã thành lập 2 Văn phòng đại diện tại tỉnh Bắc Ninh trước ngày Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/11/2015) nhưng chưa được cấp mã số đơn vị trực thuộc thì Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được cấp mã số thuế 13 số cho Văn phòng đại diện tại Bắc Ninh. Sau đó, Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Trường hợp 02 Văn phòng đại diện nêu trên của Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam được giao thực hiện hoạt động kinh doanh kho ngoại quan thì Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh tại Bắc Ninh; đăng ký thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế GTGT đối với các phát sinh của hoạt động kinh doanh kho ngoại quan tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO