Các quy định về miễn tiền thuê đất với dự án xây dựng nhà ở cho người lao động

16/03/2018 718 lượt xem    

Số: 2541/TCT-CS
V/v: Chính sách thu tiền thuê đất.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Trả lời Công văn số 392/CT-QLCKTTĐ ngày 11/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Về việc miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về:

Phát triển và quản lý nhà ở xã hội

+ Tại Khoản 4 Điều 6 quy định:

“4. Việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại

+ Khu công nghiệp;

+ Cụm công nghiệp vừa và nhỏ;

+ Khu kinh tế;

+ Khu chế xuất;

+ khu công nghệ cao;

+ Các cơ sở sản xuất công nghiệp;

+ Thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến)

Bao gồm tất cả các ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là khu công nghiệp) thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp khu công nghiệp đang trong giai đoạn hình thành thì:

Ban quản lý khu công nghiệp của địa phương hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm:

+ Tổ chức giải phóng mặt bằng

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cho

Công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó.

Theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chuyển giao cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được lựa chọn theo quy định tại Điều 9 của NĐ này đảm nhận việc triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội:

+ Chi phí bồi thường,

+ Giải phóng mặt bằng,

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội được phân bổ vào tiền thuê đất tại khu công nghiệp đó;

b) Trường hợp khu công nghiệp đã hình thành mà chưa có hoặc chưa đáp ứng đủ nhà ở cho công nhân, người lao động thì:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

+ Tổ chức lập (hoặc điều chỉnh quy hoạch);

+ Thực hiện bồi thường;

+ Giải phóng mặt bằng;

+ Thu hồi đất để bổ sung quỹ đất giao cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được lựa chọn

Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này đảm nhận việc triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng được trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lại cho địa phương;

Đối với các khu công nghiệp chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp thì:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

+ Tổ chức điều chỉnh quy hoạch xây dựng;

+ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,

+ Chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền;

+ Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh một phần diện tích đất của khu công nghiệp đó để xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân khu công nghiệp.”

– Tại Khoản 6 Điều 9 quy định chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội:

“6. Ban Quản lý khu công nghiệp của địa phương hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được giao đồng thời làm:

+ Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội

+ Chủ đầu tư khu công nghiệp đó.

Sau khi đầu tư xong cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội,

Chủ đầu tư cấp I có thể tự:

+ Đảm nhận đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

+ Chuyển giao đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp đó

+ Chuyển giao đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản

=> Chủ đầu tư cấp II: đảm nhận việc thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.”

– Tại Điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

b) Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà.”

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn để báo cáo Ủy ban nhân dân làm rõ các căn cứ pháp lý đối với dự án xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động khu công nghiệp có:

+ Nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

+ Đáp ứng quy định về chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6, Khoản 6 Điều 9 NĐ số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ hay không?

=> Để xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO