Các quy định chung

12/09/2017 996 lượt xem    

Các quy định chung:

Tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

 • –         Tờ khai được lập và in đúng mẫu quy định
 • –         Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của người nộp thuế.
 • –         Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.
 • –         Có kèm theo tờ khai tương ứng được bổ sung đính kèm

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu mẫu 04/TNDN gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

 • –         Tờ khai được lập và in đúng mẫu quy định
 • –         Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của người nộp thuế.
 • –         Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Có kèm theo các tài liệu, bảng kê, bảng giải trình theo chế độ quy định.

Phần thông tin chung:

Chỉ tiêu số [01] – Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai (tháng, quý, năm).

Trường hợp Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo quý.

Việc xác định khai thuế theo tháng hay quý được căn cứ vào số thuế phát sinh của tháng đầu tiên trong năm.

Chỉ tiêu số [02] – Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng chữ in HOA

Chỉ tiêu [03] – Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp

Chỉ tiêu [04] – Địa chỉ: Ghi đúng theo địa chỉ trụ sở nơi đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong trường hợp địa chỉ trụ sở khác với địa chỉ nhận thông báo thuế thì ghi địa chỉ nhận thông báo thuế.

Chỉ tiêu [05], [06], [07] Ghi rõ số điện thoại, số fax, địa chỉ email để cơ quan thuế tiện liên hệ khi cần thiết (nếu không có thì bỏ trống).

Tờ khai thuế Giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 05/GTGT gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

 • –         Tờ khai được lập và in đúng mẫu quy định
 • –         Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của người nộp thuế.
 • –         Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Có kèm theo các tài liệu, bảng kê, bảng giải trình theo chế độ quy định.

Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

 • –         Tờ khai được lập và in đúng mẫu quy định
 • –         Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của người nộp thuế.
 • –         Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Có kèm theo các tài liệu, bảng kê, bảng giải trình theo chế độ quy định.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan khác liên quan được coi là hợp lệ khi:

 • –         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được lập và in đúng mẫu quy định hiện hành
 • –         Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của người nộp thuế.
 • –         Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Có kèm theo các tài liệu, bảng kê, bảng giải trình (nếu có) theo chế độ quy định.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan khác liên quan được coi là hợp lệ khi:

 • –         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được lập và in đúng mẫu quy định hiện hành
 • –         Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của người nộp thuế.
 • –         Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Có kèm theo các tài liệu, bảng kê, bảng giải trình (nếu có) theo chế độ quy định.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các ngân hàng theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan khác liên quan được coi là hợp lệ khi:

 • –         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được lập và in đúng mẫu quy định hiện hành
 • –         Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của người nộp thuế.
 • –         Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Có kèm theo các tài liệu, bảng kê, bảng giải trình (nếu có) theo chế độ quy định.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các công ty chứng khoán theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan khác liên quan được coi là hợp lệ khi:

 • –         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được lập và in đúng mẫu quy định hiện hành
 • –         Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của người nộp thuế.
 • –         Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Có kèm theo các tài liệu, bảng kê, bảng giải trình (nếu có) theo chế độ quy định.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO