Bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT và xử lý sự cố trong quá trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

14/01/2019 786 lượt xem    

Công văn số 3848/TCT-KK

V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế

 

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An
(Địa chỉ: Số 57, phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2006/TA-CT ngày 02/8/2018 của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An (MST 0103297151): về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này; tiếp theo Công văn số 414/TCT-KK ngày 30/01/2018 của Tổng cục Thuế (đã được Cục Thuế thành phố Hà Nội gửi Công ty tại Công văn số 40250/CT-TTHT ngày 13/6/2018); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT:

“đ) Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót; thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”.

– Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11:

“1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp; thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.”.

– Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

“2. Người nộp thu phải

– Khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế

– Nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định:

– NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định:

– Kiểm tra thuế

– Thanh tra thuế

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra;

– Nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”.

– Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT:

+ Điểm a Khoản 5 Điều 12:

“Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”;

+ Khoản 8 Điều 14:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”.

– Căn cứ hướng dẫn tại:

Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định; người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. …

Hồ sơ khai thuế bổ sung được:

– Nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào,

– Không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo,

nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;

Nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được:

+ Khai bổ sung, điều chỉnh và

+ Phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được:

+ Khai bổ sung, điều chỉnh

+ Phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến

+ Phát sinh tăng số thuế phải nộp,

+ Giảm số thuế đã được hoàn,

+ Giảm số thuế được khấu trừ,

+ Giảm số thuế đã nộp thừa

Thì người nộp thuế

  • Được khai bổ sung, điều chỉnh và
  • Bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế: liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ,

Thì NNT thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo:

+ Kết luận,

+ Quyết định xử lý về thuế

Của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”.

– Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của BTC

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

“Điều 9. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

1. Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế thì người nộp thuế phải tự khắc phục sự cố.

– Trường hợp không khắc phục được thì liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức

+ Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính,

+ Nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong các kỳ tiếp theo.

2. Trường hợp do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, ngân hàng phục vụ người nộp thuế thì tổ chức cung cấp dịch vụ T- VAN, ngân hàng phục vụ người nộp thuế có trách nhiệm

– Thông báo cho người nộp thuế được biết,

– Phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời.

Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, ngân hàng phục vụ người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về việc

– Hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế của NNT gửi đến cơ quan thuế không đúng thời hạn

(trong trường hợp NNT nộp đúng thời hạn theo quy định)

– Khắc phục nhanh nhất sự cố,

– Có biện pháp hỗ trợ người nộp thuế gửi:

+ Hồ sơ thuế,

+ Chứng từ nộp thuế

đến cơ quan thuế trong thời gian ngắn nhất.

3. Trường hợp lỗi do Cổng thông tin điện tử của TCT trong ngày cuối cùng của thời hạn:

– Nộp hồ sơ thuế,

– Nộp thuế

TCT chịu trách nhiệm thông báo (theo mẫu 02/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) trên Trang thông tin điện tử (www.gdt.gov.vn)

– Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cho NNT biết về:

+ Sự cố của hệ thống hạ tầng kỹ thuật,

+ Thời gian hệ thống tiếp tục vận hành.

NNT nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi Cổng thông tin điện tử của TCT tiếp tục hoạt động thì người nộp thuế

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử,

– Được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố

theo thông báo của TCT.

Việc miễn tiền chậm nộp được hệ thống quản lý thuế của Tổng cục Thuế thực hiện.”.

 

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

– Trường hợp Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An – phát hiện:

Việc lỗi kỹ thuật hệ thống phần mềm hỗ trợ kê khai thuế dẫn đến:

+ Các hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra bỏ sót chưa được chuyển từ các Bảng kê vào Tờ khai khai thuế trong hồ sơ khai thuế GTGT(cũng như hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT) trước thời điểm Chi cục Thuế huyện Đông Anh (thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội) công bố quyết định kiểm tra thuế đối với các kỳ tính thuế GTGT có liên quan tại trụ sở Công ty thì đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết như sau:

– Trường hợp lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

Công ty được xem xét xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP nêu trên.

Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Cục CNTT kiểm tra xác định tại

+ Thời điểm có liên quan có xảy ra lỗi kỹ thuật giao dịch điện tử hay không

+ Thời điểm khắc phục lỗi kỹ thuật giao dịch điện tử (nếu có) để xem xét xử lý.

– Trường hợp lỗi do nguyên nhân chủ quan từ phía Công ty:

Công ty thực hiện khai các hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra vào hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT các kỳ tính thuế GTGT đã được:

– Chi cục Thuế công bố quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở Công ty và

– Bị xử lý như đối với trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện

Công ty không được khai bổ sung đối với các hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào

do đã quá thời hạn kê khai.

TCT thông báo để Công ty cổ phần SXTM và DV Thiên An được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO