Công văn 428/TANDTC-KHTC về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

05/12/2021 355 lượt xem    

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 428/TANDTC-KHTC
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021

Hà Nội, ngày 02
tháng 12 năm 2021

 

Kính
gửi:

– Thủ trưởng các đơn vị dự toán
trực thuộc Tòa án nhân dân
tối cao;
– Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh;
– Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.

Căn cứ Hướng dẫn số 208/TANDTC-KHTC
ngày 08/7/2019 về công tác quản lý, sử dụng báo cáo tài sản hàng năm của các
đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ
trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án
nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà N
ng, Hồ Chí Minh; Chánh
án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình
hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 của đơn vị như sau:

1. Báo cáo tình hình quản lý, sử
dụng tài sản công:

1.1. Thời điểm xây dựng báo cáo và
lập số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

1.2. Thực hiện
việc báo cáo đối với tất cả các loại tài sản đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng.
Báo cáo theo nguồn hình thành tài sản như nguồn ngân sách trung ương (chi thường
xuyên, kinh phí Đề án), ngân sách địa phương hỗ trợ, kinh phí đầu tư xây dựng
cơ bản, khác… (gồm 23 biểu
đính kèm)

1.3. Nội dung báo cáo

a. Tình hình thực hiện công tác quản
lý, sử dụng tài sản công

– Đánh giá tình hình thực hiện các
văn bản pháp luật và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về công tác quản lý,
sử dụng tài sản công; tính kịp thời, phù hợp, bất cập, hạn chế, tác động của
các văn bản đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị;

– Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm
tra việc quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực
thuộc;

– Hạn chế, khó khăn và các sai phạm
còn tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị dự toán
trực thuộc;

– Tình hình thực hiện kiến nghị, kết
luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán về công tác mua sắm, quản lý sử dụng tài
sản tại đơn vị;

– Kiến nghị, đề xuất với đơn vị cấp
trên trong công tác quản lý, sử dụng tài
sản công;

– Báo cáo kết quả việc thanh lý tài
sản…, mua sắm tập trung, tiếp nhận và điều chuyển tài sản năm 2021 bao gồm:
Thanh lý tài sản, tiếp nhận, bàn giao, lắp đặt tài sản (xe ô tô, máy photocopy,
máy điều hòa nhiệt độ, bàn ghế phòng xử án; trang phục làm việc cho Thẩm phán
và cán bộ công chức, lễ phục; trang phục xét xử, phù hiệu chức danh
Thẩm
phán,…): Nêu rõ những kết quả đạt được, hiệu quả trong việc
trang bị, sử dụng tài sản, những hạn chế, khó khăn, vướng
mắc chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa hợp lý trong quá trình quản lý, sử
dụng tài sản, và các kiến nghị, đề xuất của đơn vị để Tòa án nhân dân tối cao
có cơ sở rút kinh nghiệm, triển khai trong các năm tiếp theo được tốt hơn.

b. Số liệu báo cáo:

Đơn vị tổ chức kiểm kê chốt số liệu
và tổng hợp theo Hướng dẫn
số 208/TANDTC-KHTC ngày 08/7/2019
về công tác quản lý, báo cáo tài sản hàng năm của các đơn vị thuộc Tòa án nhân
dân
để thực hiện.

Ngoài các biểu theo Công văn
208/TANDTC-KHTC
ngày 08/7/2019, đơn vị báo cáo kết quả lựa
chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm (biểu số 18); Báo cáo tài sản được hình thành
từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản (biểu số 05d) đính kèm Công văn này.

2. Thời gian nộp

– Đơn vị nộp báo cáo về Tòa án nhân
dân tối cao trước ngày 18/2/2022 (Riêng biểu số 07A…đến biểu số 18: Đơn vị
chỉ làm khi có phát sinh).

– Ngoài việc gửi báo cáo bng văn bản, đề nghị đơn vị gửi bản mềm các biểu báo cáo vào hộp thư: phongcongsankhtc@gmail.com
(mẫu biểu báo cáo, các đơn vị vào hộp thư email: deanmuasam
1@gmail.com, mật khẩu:
toaan
1234 để lấy biểu mẫu).

Nhận được Công văn này đề nghị Thủ
trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án
nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà N
ng, Hồ Chí Minh; Chánh
án Tòa án nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
triển khai thực hiện tại đơn vị mình và các đơn vị dự toán thuộc phạm vi quản
lý. Đồng thời tổng hợp, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung
thực về số liệu báo cáo của đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý
để
là cơ sở Tòa án nhân dân tối cao lập kế hoạch cấp kinh phí sửa
chữa, bảo trì, mua sắm trang bị tài sản cho năm 2022.

Trong quá trình triển khai thực hiện
nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về Tòa án nhân dân tối cao (thông
qua phòng Quản lý Công sản và Trang phục, Cục kế hoạch-Tài chính)
để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Chánh án TANDTC (để b/c);
– Cổng TTĐT TANDTC (để đăng);
– Lưu VP, Cục KHTC
.

TL. CHÁNH ÁN
CỤC TRƯỞNG
CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Lương Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO