Bài 66: Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài – Mẫu số 02/NTNN

30/01/2019 1702 lượt xem    

Bài 66: Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài – Mẫu số 02/NTNN

1. Dòng 1 cột 3

Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0 vào tờ khai

2. Dòng 1 cột 4

UD hỗ trợ tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02-1/NTNN + tổng cột (9b) trên PL 02-2/NTNN, cho phép sửa

3. Dòng 2 cột 3

Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

4. Dòng 2 cột 4

Tự động lấy tổng cột (11b) rên PL 02-1/NTNN, cho phép sửa.

5. Dòng 3 cột 3

Cho phép NSD tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

6. Dòng 3 cột 4

Tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02_2/NTNN, cho phép sửa

7. Dòng 4 cột 3

Dòng 4 cột 3:= [2] – [3], kết quả có thể âm

8. Dòng 4 cột 4

Dòng 4 cột 4: =[2] – [3], kết quả có thể âm

9. Dòng 5a,5b cột 3,4

Dòng 5a,5b cột 3,4: Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

10. Dòng 5 cột 3,4

Dòng 5 cột 3,4:= [5a] + [5b]

11. Dòng 6a,6b cột 3,4

Dòng 6a,6b cột 3,4: Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

12. Dòng 6 cột 3,4

Dòng 6 cột 3,4: = [6a] + [6b]

13. Dòng 7a,7b cột 3,4

Dòng 7 cột 3,4: = [5] – [6], nếu kết quả âm thì set =0

14. Dòng 7 cột 3,4

Dòng 7 cột 3,4: = [5] – [6], nếu kết quả âm thì set =0

15. Dòng 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,7a,7b cột 5

Dòng 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,7a,7b cột 5: Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm

16. Dòng 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,7a,7b cột 6

Dòng 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,7a,7b cột 6: Cột [6]: NSD tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO