Bài 31: Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS theo tháng

26/01/2019 626 lượt xem    

Bài 31: Hướng dẫn kê khai tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số mẫu

01/KK_XS theo Tháng

1. Chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế

Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai (tháng, quý, năm). Trường hợp khai thuế tháng thì gạch quý, khai thuế quý thì gạch tháng. Thời hạn nộp tờ khai thuế tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo quý. Việc kê khai thuế theo quý được căn cứ vào số thuế của tháng phát sinh đầu tiên trong năm. Kỳ tính thuế được xác định ổn định theo năm.

2. Chỉ tiêu [02] Lần đầu

Nếu khai thuế lần đầu thì đánh dấu vào x vào ô

3. Chỉ tiêu [03] Bổ sung lần thứ

Trường hợp khai sau lần đầu tiên thì được xác định là khai bổ sung và đánh dấu vào ô này.

4. Chỉ tiêu [04]Tên người nộp thuế

Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in HOA theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Chỉ tiêu [05] Mã số thuế

Ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

6. Chỉ tiêu [06], [07], [08], Địa chỉ

Ghi đúng theo địa chỉ trụ sở nơi đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế.

7. Chỉ tiêu [09],[10],[11] Số điện thoại, số fax, địa chỉ email

Ghi các nội dung về số điện thoại, số fax, địa chỉ email (nếu không có thì bỏ trống).

8. Chỉ tiêu [12]Tên đại lý thuế

Trường hợp NNT ký hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế để thay mặt NNT khai thuế thì ghi rõ tên của đại lý thuế.

9. Chỉ tiêu [13]Mã số thuế

Ghi đầy đủ mã số thuế của đại lý thuế

10. Chỉ tiêu [14],[15],[16],[17],[18],[19] Địa chỉ theo đăng ký của Đại lý thuế; ghi các nội dung về số fax, điện thoại, email

Ghi đầy đủ đại chỉ theo đăng ký của Đại lý thuế; ghi các nội dung về số fax, điện thoại, email( nếu không có thì bỏ trống).

11. Chỉ tiêu [20] Hợp đồng đại lý thuế

Ghi đầy đủ số, ngày của hợp đồng đại lý thuế ( đang thực hiện) mà NNT đã ký với đại lý

12. Chỉ tiêu [21] Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ

Là tổng số hoa hồng đã trả cho đại lý xổ số trong kỳ.

13. Chỉ tiêu [22] Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Là tổng thu nhập đã trả cho các đại lý xổ số nhận hoa hồng đến mức khấu trừ thuế.

14. Chỉ tiêu [23] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

Là tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý nhận hoa hồng theo biểu thuế lũy tiến quy định tại Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO