Bài 30: Hướng dẫn lập Tờ khai thuế TNDN Mẫu số 04/TNDN, 06/TNDN

26/01/2019 1970 lượt xem    

Bài 30: Hướng dẫn lập Tờ khai thuế TNDN Mẫu số 04/TNDN, 06/TNDN

A. Tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN

1. Số thứ tư [01]:

Đánh số thứ tự vào tờ khai thuế.

1. Chỉ tiêu [02]: doanh thu tính thuế đối với dịch vụ.

Nhập dạng số không âm.

2. Chỉ tiêu [03]: tỷ lệ (%) đối với dịch vụ.

Nhập dạng xx,xx.

3. Chỉ tiêu [04]: số thuế dịch vụ phải nộp.

Chỉ tiêu cột (4) = (2) * (3)

4. Chỉ tiêu [05]: doanh thu tính thuế đối với kinh doanh hàng hóa.

Nhập dạng số không âm.

5. Chỉ tiêu [06]: tỷ lệ (%) đối với kinh doanh hàng hóa.

Nhập dạng xx,xx.

6. Chỉ tiêu [07]: số thuế kinh doanh hàng hóa phải nộp.

Chỉ tiêu cột (7) = (5) * (6) trên tờ khai.

7. Chỉ tiêu [08]: doanh thu tính thuế với hoạt động khác.

Nhập dạng số không âm.

8. Chỉ tiêu [09]: tỷ lệ (%) đối với hoạt động khác.

Nhập dạng xx,xx.

9. Chỉ tiêu [10]: số thuế hoạt động khác phải nộp.

Chỉ tiêu cột (10) = (8) * (9).

10. Chỉ tiêu [11]: tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Chỉ tiêu cột (11) = (4) + (7) + (10) trên tờ khai.

 

B. Tờ khai thuế TNDN mẫu số 06/TNDN

11. Chỉ tiêu [12]: tên tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng.

Nhập dạng text tối đa 250 kí tự.

12. Chỉ tiêu [13]: mã số thuế hoặc chứng minh thư .

Chỉ tiêu [13] – Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân): nhập dạng text tối đa 50 kí tự vào tờ khai.

13. Chỉ tiêu [14]: địa chỉ.

Chỉ tiêu [14] – Địa chỉ: nhập dạng text tối đa 250 kí tự.

14. Chỉ tiêu [15]: hợp đồng chuyển nhượng bất động sản – số.

Chỉ tiêu [15] – Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản – Số: nhập dạng text.

15. Chỉ tiêu [15]: hợp đồng chuyển nhượng bất động sản – ngày lập.

Chỉ tiêu [15] – Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản – ngày lập : nhập dạng text VD: 19/06/2015.

16. Chỉ tiêu [15]: hợp đồng chuyển nhượng bất động sản – ngày xác nhận của địa phương.

Chỉ tiêu [15] – Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản – ngày xác nhận của địa phương : nhập dạng text VD: 19/06/2015.

17. Chỉ tiêu [25]: doanh thu của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản.

Chỉ tiêu [25] – doanh thu của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản: cho phép NSD tự nhập số không âm, mặc định là 0.

18. Chỉ tiêu [26]: chi phí của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản.

Chỉ tiêu [26] – chi phí của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản:

chỉ tiêu [26]= [27] + [28] + [29] +  [30] + [31] + [32].

19. Chỉ tiêu [27]: giá vốn của đất chuyển nhượng.

Chỉ tiêu [27] – giá vốn của đất chuyển nhượng: cho phép NSD tự nhập số không âm, mặc định là 0.

20. Chỉ tiêu [28]: chi phí đền bù thiệt hại về đất.

Chỉ tiêu [28] – chi phí đền bù thiệt hại về đất: cho phép NSD tự nhập số không âm, mặc định là 0.

21. Chỉ tiêu [29]: chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu.

Chỉ tiêu [29] – chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu: cho phép NSD tự nhập số không âm, mặc định là 0.

22. Chỉ tiêu [30]: chi phí cải tạo san lấp mặt bằng.

Chỉ tiêu [30] – chi phí cải tạo san lấp mặt bằng: cho phép NSD tự nhập số không âm, mặc định là 0.

23. Chỉ tiêu [31]: chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Chỉ tiêu [31] – chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: cho phép NSD tự nhập số không âm, mặc định là 0.

24. Chỉ tiêu [32]: chi phí khác (bao gồm cả giá mua của phần vốn chuyển nhượng).

Chỉ tiêu [32] – chi phí khác (bao gồm cả giá mua của phần vốn chuyển nhượng): nhập dạng số, có thể âm, mặc định là 0.

25. Chỉ tiêu [33]: thu nhập từ hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26]).

Chỉ tiêu [33] – thu nhập từ hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26]): kiểm tra nếu [33] < =0 thì đặt chỉ tiêu [34] = 0, không cho sửa.

26. Chỉ tiêu [34]: số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này.

cho phép NSD tự nhập số không âm, mặc định là 0.

27. Chỉ tiêu [35]: thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33]-[34]).

Kiểm tra nếu [35] < =0 thì không cho nhập chỉ tiêu [36] và chỉ tiêu [37] = 0.

28. Chỉ tiêu [36]: thuế suất thuế TNDN (%).

Cho phép NSD tự nhập dạng xx,xx.

29. Chỉ tiêu [37]: thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36]).

Trên mẫu in hỗ trợ phần ghi chú tiểu mục hạch toán ở cuối tờ khai

Hạch toán chỉ tiêu [37] vào tiểu mục 1055

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO