Bài 28: BPB số thuế TNDN phải nộp của CSSX thủy điện các địa phương

26/01/2019 798 lượt xem    

Bài 28: Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương – Mẫu số 02-1/TĐ-TNDN

1. Cột (1) – STT

+   STT: cho phép NSD nhập kiểu text vào bảng phân bổ số thuế TNDN, tối đa 10 ký tự

2. Cột (2) – Chỉ tiêu

+   Chỉ tiêu: Tự nhập kiểu text, độ dài tối đa 200 ký tự

3. Cột (3) – Mã số thuế

+   Mã số thuế: Nhập tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

4. Cột (4) – Cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động sản xuất thủy điện

+   CQT địa phương nơi phát sinh hoạt động sản xuất thủy điện: UD hỗ trợ chọn cột Cơ quan thuế quản lý cấp Cục  trong danh mục bảng phân bổ thuế TNDN.

5. Cột (5) – Tỷ lệ phân bổ (%)

+   Tỷ lệ phân bổ (%): cho phép NSD tự nhập dạng xx,xx.

6. Cột (6) – Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

+   Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Nhập kiểu số không âm, mặc định là 0

7. Chỉ tiêu Tổng cộng

+   Dòng Tổng cộng cột “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”: Cho phép NSD tự nhập dạng số, không âm.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO