Bài 26: Phụ lục Thông tin về giao dịch liên kết – Mẫu số 03-7/TNDN

26/01/2019 1385 lượt xem    

Bài 26: Phụ lục Thông tin về giao dịch liên kết – Mẫu số 03-7/TNDN

1. Cột (1) Mục A – STT

Cột (1) – STT: NNT tự tăng giảm dòng trọng mẫu 03-/TNDN.

2. Cột (2), Cột (3) Mục A – Tên bên liên kết, Quốc gia

Cột (2), (3): NNT tự nhập dạng text

3. Cột (4) Mục A– Mã số thuế

Cột (4): NNT tự nhập tối đa 14 ký tự, không kiểm tra cấu trúc MST

4. Cột (5) Mục A – Hình thức liên kết

Cột (5): Bắt buộc NNT đánh dấu “x” vào 1 trong các ô hình thức liên kết A,B…

5. Cột (1) Mục B – STT

Cột (1) – STT: UD hỗ trợ tự tăng dạng 1.1.1, 1.1.2,…..

6. Cột (2) Mục B – Nội dung

+ Cột (2): NNT tự nhập các phần tương ứng với cột STT

7. Cột (3), Cột (4), Cột (7), Cột (8) Mục B- Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán (Doanh thu), Giá trị xác định lại theo giá thị trường (Doanh thu), Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán (Chi phí), Giá trị xác định lại theo giá thị trường (Chi phí)

+ Cột (3), (4), (7), (8): NNT tự nhập dạng số không âm, mặc định là 0

8. Cột (5) Mục B – Chênh lệch (Doanh thu)

+ Cột (5) = cột (4) – cột (3)

9. Cột (6), Cột (10) Mục B – Phương pháp xác định giá (Doanh thu), Phương pháp xác định giá (Chi phí)

Cột (6), (10): NNT chọn trong combobox gồm các phương pháp sau:

· PP1: Phương pháp So sánh giá giao dịch độc lập

· PP2: Phương pháp Giá bán lại

· PP3: Phương pháp Giá vốn cộng lãi

· PP4: Phương pháp So sánh lợi nhuận

· PP5: Phương pháp tách lợi nhuận

· PP6: Phương pháp khác

10. Cột (9) Mục B – Chênh lệch (Chi phí)

Cột (9) = cột (7) – cột (8)

11. Cột (11) Mục B – Lợi nhuận tăng do xác định lại theo giá thị trường

Cột (11) = cột (5) + cột (9)

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO