Bài 25: Phụ lục Báo cáo trích, sử dụng quỹ KH và CN Mẫu 03-6/TNDN

26/01/2019 672 lượt xem    

Bài 25: Phụ lục Báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ – Mẫu số 03-6/TNDN

1. Mức trích lập

Mức trích lập : Nhập kiểu text, tối đa 300 ký tự vào mẫu 03-6/TNDN.

2. Số tiền trích lập

Số tiền trích lập: NSD tự nhập dạng số, không âm

3. Cột (2) – Năm trích lập

Cột [2]: NNT tự nhập dạng YYYY

4. Cột (3) – Mức trích lập trong kỳ tính thuế này

Cột [3]: NNT tự nhập theo dạng xx,xx%

5. Cột (4) – Số tiền trích lập trong kỳ tính thuế này

Các  cột [4], [5], [6], [7], [8]: NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

6. Cột (5) – Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế này

Các  cột [4], [5], [6], [7], [8]: NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

7. Cột (6) – Số tiền đã trích lập được chuyển từ các kỳ tính thuế trước

Các  cột [4], [5], [6], [7], [8]: NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

8. Cột (7) – Số tiền đã trích lập được chuyển sang các kỳ tính thuế sau

Các chỉ tiêu tự tính: Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức:

Cột [7] = [6] + [4] – [5], nếu kết quả âm thì [7] = 0

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO