Bài 13: HD lập tờ khai thuế GTGT TT trên DS KD ngoại tỉnh Mẫu 05/GTGT

25/01/2019 539 lượt xem    

Bài 13: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh – Mẫu 05/GTGT

1. Chỉ tiêu [21] ghi doanh số của HHDV chịu thuế suất 5%

Chỉ tiêu [21]: tự nhập, dạng số, không âm vào tờ khai.

2. Chỉ tiêu [22] ghi doanh số của HHDV chịu thuế suất 10%

Chỉ tiêu [22]: tự nhập, dạng số, không âm

3. Chỉ tiêu [23] ghi tỷ lệ 1% tạm nộp tính trên doanh thu

Chỉ tiêu “Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu” là tỷ lệ (%) giữa thuế GTGT tạm nộp so với doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT. + Tỷ lệ này là 1% đối với HHDV chịu thuế suất 5%

+ Tỷ lệ 2% đối với HHDV chịu thuế suất 10%.

Cơ sở kinh doanh phải ghi theo từng loại thuế suất như sau:

– Chỉ tiêu [23] ghi tỷ lệ 1% tạm nộp tính trên doanh thu.

4. Chỉ tiêu [24] ghi tỷ lệ 2% tạm nộp tính trên doanh thu

Chỉ tiêu “Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu” là tỷ lệ (%) giữa thuế GTGT tạm nộp so với doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT. + Tỷ lệ này là 1% đối với HHDV chịu thuế suất 5%

+ Tỷ lệ 2% đối với HHDV chịu thuế suất 10%.

Cơ sở kinh doanh phải ghi theo từng loại thuế suất như sau:

– Chỉ tiêu [24] ghi tỷ lệ 2% tạm nộp tính trên doanh thu.

5. Chỉ tiêu [25] ghi số thuế GTGT tạm tính phải nộp kỳ này loại thuế suất 5%

Chỉ tiêu “Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này” là số thuế GTGT :

+ Tạm tính phải nộp của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ

+ Và được xác định bằng doanh số của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ nhân (x) với tỷ lệ tạm nộp trên doanh thu.

Cơ sở kinh doanh phải ghi số thuế tạm tính phải nộp trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT; Cụ thể như sau:

– Chỉ tiêu [25] ghi số thuế GTGT tạm tính phải nộp kỳ này loại thuế suất 5%.

Chỉ tiêu [25] = Chỉ tiêu [21] x 1%

6. Chỉ tiêu [26] ghi số thuế GTGT tạm tính phải nộp kỳ này loại thuế suất 10%

Chỉ tiêu “Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này” là số thuế GTGT tạm tính phải nộp của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ và được xác định bằng doanh số của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ nhân (x) với tỷ lệ tạm nộp trên doanh thu. Cơ sở kinh doanh phải ghi số thuế tạm tính phải nộp trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT; Cụ thể như sau:

– Chỉ tiêu [26] ghi số thuế GTGT tạm tính phải nộp kỳ này loại thuế suất 10%.

Chỉ tiêu [26] = Chỉ tiêu [22] x 2%

7. Chỉ tiêu [27] “Tổng số thuế phải nộp”

Chỉ tiêu [27] “Tổng số thuế phải nộp”:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Tổng số thuế phải nộp” trong tờ khai là tổng số thuế tạm tính phải nộp kỳ này của HHDV chịu thuế suất 5% và số thuế tạm tính phải nộp kỳ này của HHDV chịu thuế suất 10%.

Chỉ tiêu [27] =   Chỉ tiêu [25] + Chỉ tiêu [26]

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO