Bài 11: Kê khai tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT

25/01/2019 776 lượt xem    

Bài 11: Kê khai tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT

1. Chỉ tiêu [21] “Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước”

Chỉ tiêu [21] “Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước”

Trường hợp trong kỳ tính thuế trước (tháng/ quý) không có phát sinh GTGT dương (-) hoặc GTGT dương (+) không đủ bù trừ GTGT âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào GTGT của kỳ này. Số liệu kết chuyển vào kỳ này được lấy từ chỉ tiêu [26] trong tờ khai thuế GTGT số 03/GTGT của kỳ tính thuế trước.

Lưu ý: GTGT âm của kỳ trước chỉ được kết chuyển sang kỳ sau trong năm dương lịch. Kết thúc năm dương lịch, GTGT âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

2. Chỉ tiêu [22] “Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra”

Chỉ tiêu [22] “Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra” được xác định là doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý (đã có thuế GTGT) trong kỳ tính thuế.

3. Chỉ tiêu [23] “Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua vào”

Chỉ tiêu [23] “Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua vào” được xác định là giá vốn của vàng, bạc, đá quý bán ra (đã có thuế GTGT) trong kỳ tính thuế.

4. Chỉ tiêu [24] “Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước”

Chỉ tiêu [24] “Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước” và chỉ tiêu [25] “Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước”

Trường hợp trong kỳ tính thuế, người nộp thuế phát hiện ra đã khai thiếu, sai sót làm phát sinh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ tính thuế trước thì người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ trước vào kỳ này.

Trường hợp này phải có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

5. Chỉ tiêu [25] “Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước”

Chỉ tiêu [24] “Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước” và chỉ tiêu [25] “Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước”

Trường hợp trong kỳ tính thuế, người nộp thuế phát hiện ra đã khai thiếu, sai sót làm phát sinh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ tính thuế trước thì người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ trước vào kỳ này.

Trường hợp này phải có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

6. Chỉ tiêu [26] “Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ”

Chỉ tiêu [26] “Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ” được xác định bằng công thức:

[26] = [22] – [23] – [21] – [24] + [25]

7. Chỉ tiêu [27] “Thuế GTGT phải nộp”

Chỉ tiêu [27] “Thuế GTGT phải nộp” được xác định bằng công thức:

[27] = [26] x 10%

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO