ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀO MUA BÁN HÀNG HÓA DỊCH VỤ

16/01/2021 466 lượt xem    

Công văn số: 56267/CT-TTHT năm 2020
V/v sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

AP-DUNG-HOA-DON-DIEN-TU-VAO-MUA-BAN-HANG-HOA-DICH-VU

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư công nghệ YU MINGTrả lời công văn không số ngày 15/6/2020 của Công ty TNHH Đầu tư công nghệ YU MING . Sau đây gọi là Công ty.

Về việc đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP:

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Các Nghị định của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành:

 • 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010.
 • 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014.

– Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý HĐĐT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2 Điều 4 hướng dẫn như sau:

Người bán khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế. Hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường, truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ HĐĐT.

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu đ thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng HĐĐT theo quy định.

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết ni với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyn vào phn mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cu tối thiu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

 • Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chun mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;
 • Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự c: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu. ”

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 hưng dẫn như sau:

1. Khởi tạo hóa đơn điện tử

Là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hóa, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh hoặc của các t chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khởi tạo HĐĐT trước khi khởi tạo phải ra quyết định áp dụng gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy. Hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mu s 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên hệ thng thiết bị, tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hóa đơn điện tử.
 • Phương tiện điện tử. Là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
 • Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật HĐĐT; phần mềm ứng dụng.
 • Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu HĐĐT trong nội bộ tổ chức.
 • Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyn và lưu trữ dữ liệu HĐĐT trong nội bộ tổ chức. Bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm các nội dung:

 • Tên đơn vị phát hành hóa đơn điện tử.
 • Mã số thuế, địa chỉ, điện thoại
 • các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành.
 • Ngày lập Thông báo phát hành.
 • Tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành.

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Tổ chức khởi tạo HĐĐT phải gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế nơi chuyển đến. Trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp có sự thay đi về nội dung đã thông báo phát hành. Tổ chức khởi tạo HĐĐT thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký s vào hóa đơn điện tử mẫu; và gửi đến cơ quan thuế theo đường điện tử. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu). Phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử. Hoặc, đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo trong thời gian sử dụng HĐĐT.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị đnh số 04/2014/NĐ-CP. Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 1 Điều 11 hướng dẫn như sau:

Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh. Bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án.Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hot động kinh doanh. Nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh.

c) T chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT. Theo phương pháp trực tiếp theo, tỷ lệ % nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuê.

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vphạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này:

 • Mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng.
 • Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn; việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp; và đề nghị của doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc. Cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyn sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế.
 • Nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn.

+ Tại điểm b Khoản 2 Điều 12 hướng dẫn như sau:

Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyn sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng. Thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế k từ ngày bt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.

+ Tại điểm c Khoản 1 Điều 21 hướng dẫn như sau:

Tổ chức, hộ; cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng. Thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.

+ Tại Điều 27 hướng dẫn như sau:

Hàng quý, t chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ. Trừ đi tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn. Có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; k cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 • Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.
 • Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7.
 • Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10.
 • Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (msố 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không.

Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in  hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in. Hay doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Căn cứ các quy định trên:

Công ty đã sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ tháng 6/2018 (đến nay đã hết hn 12 tháng). Trường hợp Công ty đáp ứng các điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định thì được sử dụng. Trước khi sử dụng đề nghị Công ty thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Công ty phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Thực hiện hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Công ty có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Từ ngày đu tháng đến hết ngày dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Chuyển sang nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý cho cơ quan thuế kể từ ngày kế tiếp. Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật; về tính chính xác của việc khởi tạo, lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ NNT – Cục Thuế TP Hà Nội. Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Đầu tư công ngh YU MING được biết.

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO