Thu nhập được miễn thuế đối với cổ tức nhận từ hoạt động mua cổ phần

16/01/2018 777 lượt xem    

Đối với thu nhập từ lãi tiền gửi

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định các trường hợp không phải kê khai; tính nộp thuế GTGT:

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); tiền thưởng, tiền hỗ trợ; tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác

Đối với các khoản thu nhập từ cổ tức

Tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013. Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập miễn thuế:

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”.

Tại điểm d, Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định về nguyên tắc kế toán hạch toán chứng khoán kinh doanh quy định:

Doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán kinh doanh. Khoản cổ tức được chia cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm giá trị khoản đầu tư…

“Lãi nhận được từ số tiền được thu bằng tiền mặt từ hoạt động mua bán chứng khoán gửi ở các tổ chức tin dụng là khoản thu tài chính khác không phải kê khai nộp thuế GTGT nên không phải xuất hóa đơn cho khoản này;

Cổ tức nhận được cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm giá trị khoản đầu tư ( ghi nhận là thu nhập được miễn thuế)”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 154/CV-MBCapital và công văn số 155/CV-MBCapital; ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (Công ty MB Capital). Về việc hướng dẫn xuất hóa đơn cho hoạt động mua bán chứng khoán và thu nhập được miễn thuế đối với cổ tức nhận được từ hoạt động mua cổ phần. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty MB Capital thu tiền mặt từ việc bán chứng khoán và gửi tại ngân hàng số tiền trên thì thu nhập từ lãi tiền gửi của Công ty là khoản thu tài chính khác; thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1; Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty không phải phát hành hóa đơn GTGT đối với khoản thu tài chính này.

Căn cứ các quy định trên, đối với số cổ tức nhận được; cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm giá trị khoản đầu tư. Công ty MB Capital ghi nhận là thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ số cổ tức này tại thời điểm xác nhận quyền nhận được cổ tức.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO