Xuất hóa đơn đối với hàng hóa tại khu phi thuế quan

01/03/2018 660 lượt xem    

Công văn Số: 6129/TCT-CS
V/v hóa đơn.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

TCT nhận được công văn số 59195/CT-TTHT ngày 14/9/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hóa đơn. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ khoản 2 Điều 17 NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ;

Căn cứ khoản 3 Điều 20 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính ph hưng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH A-Sung International Vina xuất bán hàng hóa từ kho ngoại quan cho các đối tượng thuộc khu phi thuế quan và Công ty đã phát hành hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT là 0% thì Công tvà khách hàng phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bng văn bản ghi rõ sai sót về thuế suất thuế GTGT, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO