Xuất hóa đơn của Chi nhánh sau khi giải thể

22/03/2018 654 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc xuất hóa đơn của Chi nhánh sau khi giải thể căn cứ vào công văn 4116/TCT-CS ngày 07/10/2015

Tại điểm b, Khoản 7, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT hướng dẫn cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóađơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

Tại Khoản 6, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 015/2015/CV-ĐT ngày 24/7/2015 của Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến về việc xuất hóa đơn của Chi nhánh sau khi giải thể. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến tại công văn số 015/2015/CV-ĐT ngày 24/7/2015 thì: Tháng 9/2014 Công ty Giấy và Bao Bì Đồng Tiến Chi nhánh Bình Dương được Hội đồng Quản trị quyết định chuyển đổi hình thức hoạt động từ phụ thuộc sang hình thức độc lập có tư cách pháp nhân với tên gọi là Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương, thành viên trong hội đồng thành viên không thay đổi, cơ sở vật chất của Công ty dựa trên nền tảng 100% của Chi nhánh Bình Dương.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp điều chuyển tài sản: TSCĐ, nguyên vật liệu, hàng hóa tồn kho… từ Công ty Giấy và Bao bì Đồng Tiến – Chi nhánh Bình Dương về Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương khi giải thể Chi nhánh Bình Dương để chuyển đổi sang hình thức Công ty độc lập có tư cách pháp nhân thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO