Xuất hóa đơn cho hoạt động mua bán chứng khoán và thu nhập được miễn thuế đối với cổ tức

10/02/2018 885 lượt xem    

Việc xuất hóa đơn cho hoạt động mua bán chứng khoán và thu nhập được miễn thuế đối với cổ tức nhận được từ hoạt động mua cổ phần cần tuân theo những quy định luật pháp và Thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4085/TCT-DNL, ngày 11 tháng 9 năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

1/ Đối với thu nhập từ lãi tiền gửi

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng

 • Tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền),
 • Tiền thưởng,
 • Tiền hỗ trợ,
 • Tiền chuyển nhượng quyền phát thải
 • Và các khoản thu tài chính khác.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận :

 • Công văn số 154/CV-MBCapital
 • Công văn số 155/CV-MBCapital

Ngày 16 tháng 5 năm 2017 của CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (Công ty MB Capital) về việc hướng dẫn

 • Xuất hóa đơn cho hoạt động mua bán chứng khoán
 • Và thu nhập được miễn thuế đối với cổ tức nhận được từ hoạt động mua cổ phần.

Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty MB Capital được biết:

Trường hợp Công ty MB Capital thu tiền mặt từ việc bán chứng khoán và gửi tại ngân hàng số tiền trên thì

 • Thu nhập từ lãi tiền gửi của Công ty là khoản thu tài chính khác,
 • Thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty không phải phát hành hóa đơn GTGT đối với khoản thu tài chính này.

 

2/ Đối với các khoản thu nhập từ cổ tức

Tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về thu nhập miễn thuế:

“6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận:

 • Góp vốn,
 • Phát hành cổ phiếu,
 • Liên doanh,
 • Liên kết

Đã nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế TNDN.”.

Tại điểm d, Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định về nguyên tắc kế toán hạch toán chứng khoán kinh doanh quy định:

“d) Doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán kinh doanh. Khoản cổ tức được chia cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm giá trị khoản đầu tư…”.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty MB Capital được biết:

Căn cứ các quy định trên, đối với số cổ tức nhận được cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm giá trị khoản đầu tư, Công ty MB Capital ghi nhận là thu nhập được miễn thuế TNDN cho toàn bộ số cổ tức này tại thời điểm xác nhận quyền nhận được cổ tức.

Đối với những nội dung vướng mắc về việc xuất hóa đơn cho hoạt động mua bán chứng khoán, trên cơ sở rà soát thực tế, Tổng cục Thuế sẽ có hướng dẫn sau.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO