Xử lý vướng mắc kết chuyển lỗ, tính thuế TNDN

15/01/2018 787 lượt xem    

Công văn số:327/TCT-DNL
V/v xác định kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi: 

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2.

Trả lời công văn:

Số 110/CV-DIC No2 ngày 25/11/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

Về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc của Công ty trong quá trình kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, khoản 2, Điều 9, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ; quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

  1. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ; thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế; đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra; thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định; số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì:

  • Số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.
  • Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau”.

Căn cứ quy định nêu trên; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 được chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm; kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

tính thuế TNDN tính thuế TNDN

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO