Xử lý viết sai hóa đơn GTGT

13/01/2018 771 lượt xem    

Công văn số: 3396/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Công ty Cổ phần Pymepharco Chi nhánh Hà Nội.
(Địa ch: N11a Chung cư Dịch vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7362/VPCP-ĐMDN ngày 14/7/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Pymepharco Chi nhánh Hà Nội về việc xử lý viết sai hóa đơn GTGT. Về kiến nghị của Công ty Cổ phần Pymepharco Chi nhánh Hà Nội, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

“Điều 17. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo u cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại ngưi bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).

Tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày .14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày .17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng. hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, .nếu phát hiện hóa đơn lập sai,. người bán gạch .chéo các liên và lưu giữ s hóa đơn lập sai.”

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp c thể thực hiện .theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ quy định nêu trên, .người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn. đã lập sai trong các trường hợp hóa đơn đã lập .và giao cho người mua, cụ thể như sau:

+ Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

+ Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế;

+ Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa,. cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

Riêng đối với trường hợp lập hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua, .nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo. các liên và lưu giữ s hóa đơn lập sai, không phải lập biên bản .thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Theo trình bày của Công ty cổ phần Pymepharco Chi nhánh Hà Nội thì Công ty lập hoá đơn GTGT, đã ghi đầy đủ các tiêu thức, đã ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu tại tiêu thc “người bán hàng” nhưng sau đó phát hiện có nội dung bị lập sai và chưa giao hóa đơn cho người mua thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần Pymepharco Chi nhánh Hà Nội được biết.

Chúc bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế vui lòng truy cập website: calico.vn và kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO