Hướng dẫn xử lý về hoàn bù trừ các khoản thu nộp NSNN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

16/03/2018 730 lượt xem    

Số: 846/TCT-KK
V/v hướng dẫn hoàn bù trừ các khoản thu nộp NSNN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời CV 8323/CT-KTr1 ngày 11/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và CV 11854/CT-KT1 ngày 31/12/2014 của Cục Thuế tp. HCM.

Về việc hướng dẫn xử lý đề nghị hoàn bù trừ dầu lãi của TĐ Dầu khí VN,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xác định số nộp NSNN được hoàn.

– Số tiền 1.599.128.200.152 đồng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp vào NSNN tại Sở Giao dịch- Kho bạc Nhà nước cho phần quyết toán tiền lãi dầu khí nước chủ nhà phát sinh năm 2013 theo chứng từ số 10000072 ngày 31/03/2014 đã được hạch toán điều chỉnh thu NSNN và xử lý cụ thể như sau:

+ Điều chỉnh số nộp NSNN tại công văn số 5428/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 04/12/2014 gửi Sở Giao dịch-KBNN phù hợp với nội dung xác nhận các khoản nộp NSNN tại công văn số 6020/DKVN-TCKT ngày 04/9/2014 và công văn số 7186/DKVN-TCKT ngày 16/10/2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

+ Thông báo số nộp, số thu NSNN theo:

  • Nội dung kinh tế, lô mỏ
  • Cơ quan quản lý thu tại CV 5865/TCT-KK ngày 26/12/2014
  • Công văn số 182/TCT-KK ngày 19/1/2015 của Tổng cục thuế.

(Đính kèm các văn bản nêu trên)

Theo đó, khoản nộp thừa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kê khai trên Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN kèm theo công văn số 8124/DKVN-TCKT gửi các Cục Thuế không thuộc số nộp 1.599.128.200.152 đồng theo chứng từ số 10000072 ngày 31/03/2014, mà thuộc số nộp NSNN của các lần nộp khác.

Đề nghị Cục Thuế trực tiếp quản lý các lô mỏ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện quyết toán các khoản thu về dầu, khí năm 2013 theo nội dung tại công văn số 1210/TCT-DNL ngày 15/4/2014 và công văn số 3421/TCT-DNL ngày 21/8/2014 của Tổng cục Thuế. Trên cơ sở đó xác định số phát sinh phải nộp, số đã nộp (tại Kho bạc địa phương, Sở Giao dịch- Kho bạc Nhà nước), số còn phải nộp, số nộp thừa để xác định đúng số được hoàn và giải quyết hoàn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định.

2. Thủ tục giải quyết hoàn nộp thừa cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Căn cứ:

+ Khoản 1, khoản 2 Điều 33

+ Khoản 2 Điều 59 TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2014 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của: 

  • Luật quản lý thuế;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
  • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

2.1. Nếu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có số tiền khí lãi nộp thừa theo quyết toán của Lô 06.1 đồng thời có số tiền dầu lãi phải nộp của các Lô khác (Lô 15.2, Lô 01&02- do Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý và Lô PM3 CAA do Cục Thuế TP Hà Nội quản lý) thì được giải quyết bù trừ số tiền khí lãi nộp thừa với số tiền dầu lãi phải nộp của các Lô khác nhau thông qua thủ tục hoàn kiêm bù trừ thu NSNN. Số tiền khí lãi nộp thừa được xác định trên cơ sở dữ liệu quyết toán về lãi nước chủ nhà năm 2013.

2.2. Thủ tục hoàn từ số thu NSNN được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp hoàn từ số thu NSNN đã nộp thừa tại Sở giao dịch – KBNN: Cục Thuế ban hành Quyết định hoàn, lập lệnh hoàn gửi KBNN đồng cấp. Trên cơ sở đó, KBNN địa phương thực hiện:

+ Hoàn trả hộ và báo Nợ qua thanh toán Liên kho bạc về Sở giao dịch – KBNN để Sở giao dịch – KBNN thực hiện ghi giảm thu NSNN số thuế đã nộp thừa (trường hợp trong năm ngân sách và trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách)

+ Hoặc hạch toán chi NSNN năm hiện hành (trường hợp sau thời gian chỉnh lý quyết toán). Đối với phần bù trừ khoản hoàn trả để thu NSNN, KBNN địa phương hạch toán ghi:

  • Thu ngân sách (
  • Hoặc báo Có Kho bạc nơi ghi thu ngân sách (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO