Xử lý trường hợp Công ty nộp chậm phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT)

10/02/2018 678 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH URD Far East Vina đã chậm nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì phải xử lý thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4096/TCT-CS, ngày 11 tháng 9 năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 0208/2017/CV-URD ngày 08/08/2017 của Công ty TNHH URD Far East Vina (sau đây gọi tắt là Công ty URD) về việc nộp chậm mẫu 06/GTGT dẫn tới việc phải chuyển sang tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty URD được biết:

Căn cứ quy định, hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH URD Far East Vina được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 14/2/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/3/2017 và theo trình bày của Công ty, ngày 29/5/2017, Công ty TNHH URD Far East Vina đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

Công ty có thực hiện đầy đủ chế độ kế toán về sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định và đã phát sinh hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra của hoạt động kinh doanh thì đề nghị Cục Thuế TP. Đà Nẵng xem xét tiếp nhận thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) do Công ty nộp ngày 29/5/2017 và hướng dẫn Công ty TNHH URD Far East Vina để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2017.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO