Xử lý thuế GTGT khâu nhập khẩu do khai báo sai mã số, thuế suất hàng hóa

29/12/2018 539 lượt xem    

Công văn số 2613/TCT-CS V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10026/CT-HTr ngày 25/03/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn:

Về chính sách thuế GTGT khâu nhập khẩu của Công ty TNHH thương mại Phương Bắc.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 5, Chương II Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế.

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”.

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ khoản 7b, Điều 14, Mục I, Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“…b) Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai sót về số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu (kể cả số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu có chứng từ nộp thuế trước ngày 01/3/2012), số thuế GTGT đầu vào đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì được kê khai, khấu trừ bổ sung theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

Căn cứ điểm 2, Mục IV Phần C Thông tư số 130/2009/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế, trường hợp Công ty TNHH thương mại Phương Bắc phải nộp thuế GTGT và thuế nhập khẩu tăng thêm của hàng hóa nhập khẩu theo quyết định ấn định thuế đối với hàng nhập khẩu của cơ quan Hải quan do “Công ty khai báo sai mã số, thuế suất hàng hóa”.

Căn cứ quy định trên về và theo trình bày, đề xuất của Cục thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội theo quan điểm về chính sách thuế 2 tại công văn số 10026/CT-HTr ngày 25/03/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO